Tutkimusaineistojen elinkaaren turvaaminen II (TAISTOII)

TAISTO, Tutkimusaineistojen elinkaaren t

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa toteutetaan ja otetaan käyttöön Metlan sekä jatkossa Luken toiminta-ajatusta, strategiaa, palvelutavoitteita ja tiedon siirtoa edistävä, tutkimustiedon hallintaa ja käyttöä tehostava TAISTO (TutkimusAIneiSTOt) -tutkimustietovarantopalvelu sekä tätä tukeva toimintakulttuuri. Hankkeen tavoite on turvata tutkimusaineistojen säilyvyys, uudelleen käytettävyys ja tietojen yhdisteltävyys avuksi tutkimuskäyttöön. Palvelun käyttöönotto tukee tutkmus- ja kehitystoimintaa läpi organisaation strategisten tavoitteiden mm. biotuotanto-, luonnonvara- ja hyvinvointisektorilla._x000D__x000D_Hanke liittyy EU:n, valtion, MMM:n sekä VM:n tavoitteisiin tiedon avoimesta saatavuudesta ja hyödyntämismahdollisuudesta yhteiskunnan hyväksi ja biotaloutta edistävästi. Hanke on toteutettu Julkisen hallinnon tietovaranto- ja arkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti: http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0110_julkictstrategia/index.jsp_x000D__x000D_Vuoden 2015 tavoitteena on ottaa käyttöön TAISTO palvelukonaisuus. Menestyksellinen käyttöönotto vuoden 2015 aikana lunastaa hankeeseen sijoitetun työpanoksen ja valtion aiemmin myöntämän tuottavuusrahatuen: kartoitus ja valmistelu 2009-10, suunnittelu 2011 ja toteutus 2012-2014, mitä seuraa käyttöönotto 2015. Kokonaisuutta on kehitetty yhteistyössä MTTn ja RKTLn kanssa ja sitä voi hyödyntää suurelta osin uusi organisaatio. _x000D__x000D_Hankkeen tarkempi esittely kohdassa "Projektin/hankkeen nykytila".