Ruokajärjestelmän mittarointi suljetumman resurssien käytön dynamiikan ja kestävän kehityksen tueksi

SYS-INDEX

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

30.09.2016

Tiivistelmä

Uuden mittaamisen tähtäimessä ovat ruokajärjestelmän tarjonnan eri tasot, perustana viljelymaa, dynaamisena kohteena materiaalikierrot ja arvioitavina tuoteinnovaatioina materiaalikierroista esiin nostetut kärkituotteet. Mittaustulosten ja kehittämisen kysyntää edustavat yritystoiminta (myös maatilat), kuluttajat ja yhteiskunnallinen päätöksenteko. Tarjonta- ja kysyntäkokonaisuuden välille luotavan tietostruktuurin tulisi avata mahdollisuudet ruokajärjestelmäkokonaisuuden yhteiskehittämisen (co-creation), jossa luonnonvarojen arvon uudelleenmuodostus ja uudenlaiset luonnonvaramarkkinat mahdollistuvat. Työpaketteja on yhteensä 6: 1. Maatalousmaan tuottavuuden ja ympäristökestävyyden arviointi. Tutkimuspaketti 1:n tärkeimpinä tavoitteina on kehittää maan viljelyn kestävyyttä siten, että pellon kasvukunto ja ravinnetasapaino lisääntyvät, saavutetaan tasapaino systeemiin tulevien ja siitä lähtevien ravinteiden välillä ja suljetaan systeemin vuodot. Tutkimuspaketti sisältää kolme alakokonaisuutta: Ravinnevarastojen ja –taseiden arviointi paikallisesti ja globaalisti (Spatiaalinen näkymä), Pellon kokonaisvaltaisen kasvukunnon arviointi ja mittarit (Näkymä pellon ekologiaan ja dynamiikkaan), ja Ravinnejalanjäljen määrittäminen elintarviketuotannossa (Tuotantoketjunäkymä). 2. Nurmituotanto suomalaisena kestävänä kärkitoimialana, ja sen tukemiseen tarvittava mittaamisen kehittäminen – mittaamisen testicase. 3. Ruokajärjestelmän prosessointivaiheiden sisäisten ja ulkoisten materiaalivirtojen, niiden dynamiikan ja strategisten rakenteiden kestävyys. Prosessoinnin ja mittaroinnin integroinnilla etsitään optimoidut ratkaisut materiaalivirtojen tarkoituksenmukaisimpaan ohjaamiseen ja hankitaan tietoa novel high tech- tuotteiden tuotantoprosessien kehittämisen ja kilpailukyvyn edistämisen tueksi. 4. Ruokajärjestelmän mittaroinnin testaus uusissa urbaaneissa ja yhteisö- ja teknologiakonteksteissa. Työpaketin tavoitteena on i) kerätä tietoa, soveltuvatko ruokajärjestelmien ympäristövaikutusten ja ekologisen kestävyyden mittarit uudenlaisten urbaanien kuluttajalähtöisten ruuantuotantojärjestelmien kestävyyden arvioimiseen, ja ii) selvittää, tarvitaanko niitä varten täydentäviä uusia mittareita. 5. Luonnonvarojen käytön monivaikutteisuus, monivaikutteisuuden kestävyyden mittaaminen. Tämän osatutkimuksen tavoitteena on hakea painoa maatalouden ympäristötavoitteille kuluttajien ja kansalaisten arvostusten pohjalta. 6. Mittaripaletin toimivuus, integroitavuus ja suhde ruokajärjestelmän rajapinnassa oleviin mittaristoihin ja käyttöympäristön tekniseen kehitykseen. Viimeinen näistä on koko hankeen seuranta- ja synteesiosa.