Kestävää metsänhoitoa turvemailla – Ratkaisuja taloudellisiin ja ekologisiin ongelmiin

SuoPPP

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

31.12.2022

Tavoitteet

Suometsät ovat Suomessa merkittävä metsävara. Turvemailla toimimiseen liittyy kuitenkin teknistaloudellisia haasteita, ja metsätaloudesta aiheutuu turvemailla kangasmaita enemmän haitallisia ympäristövaikutuksia. Projektissa tuotetaan käytännön toimijoille tutkimukseen perustuvaa tietoa, jonka avulla voidaan parantaa suometsien käytön ekologista ja taloudellista kestävyyttä.

Tuotokset

• Milloin ojien kunnostus voidaan korvata tuhkalannoituksella
• Miten paljon puustoa tulee jättää kaistale-, pienaukko- ja ylispuuhakkuissa, jotta vedenpinta pysyy puuston kasvulle suotuisalla tasolla
• Vähentääkö jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen siirtyminen ravinnekuormitusta
• Miten kaistalehakkuut vaikuttavat turvemaan kasvihuonekaasupäästöihin
• Miten turvemaiden puunkorjuuta voidaan kehittää
• Miten taimettuminen onnistuu erilaisten hakkuiden jälkeen