Suometsien hakkuiden vaikutukset valumaveden laatuun

Suometsien hakkuiden vaikutuks

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on tutkia runko- ja kokopuukorjuun (hakkuutähteet+kannot) aiheuttamaa DOCin, kiintoaineen, ravinteiden ja raskasmetallien (mm. Hg, MeHg) vesistökuormitusta suometsistä. Lisäksi selvitetään aineiden huuhtoutumiseen vaikuttavia prosesseja, kallioperävaikutusta ja vesinäytteiden esikäsittelyn merkitystä tuloksiin. Tutkittavia valuma-alueita on 24 kpl. Projekti edistää metsiin perustuvaa biotaloutta, tuomalla esiin suometsistä tehtävän bioenergia korjuun vesistövaikutukset.

Tuotokset

yhteenvetoraportti, tieteelliset julkaisut, julkaisut ammattilehdissä