Suomenlahden vaellussiikajoet, poikaskartoitus

Suomenlahden vaellussiikajoet

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

31.08.2016

Tiivistelmä

Kartoitetaan Uudenmaan ELYn rannikkoalueelle laskevista jokivesistä vaellussiian poikasten esiintyminen. Varhaisvaiheen poikasten esiintymisen kartoitus tehdään haavimenetelmällä. Poikasten esiintymisen kartoitus toteutetaan jokien alajuoksulla tai rakennetuissa ja padotuissa joissa ensimmäisten nousuesteiden alapuolisilla alueilla. Läntisellä Suomenlahdella kartoitus toteutettiin Luonnonvarakeskuksen (RKTL) toimesta vuonna 2014 Koskenkylän-, Porvoon-, Musti-, Vantaan- sekä Espoon- ja Mankinjoessa. Tutkituista vain Porvoonjoesta ei löytynyt poikasia. Kartoitustyö osoitti, että vaellussiika lisääntyy luultua useammassa joessa. Uudenmaan alueella kartoitustyön täy-dennys tehdään seuraavissa joissa: Taasianjoki, Loviisanjoki, Ilolanjoki, Sipoonjoki, Siuntion/Pikkalanjoki, Ingarski-lanjoki, Inkoonjoki, Karjaan/Mustionjoki ja Fiskarsinjoki. Vantaanjokea käytetään tulosten vertailujokena, vaikka siitä on kartoitustieto vuodelta 2014 olemassa. Vastaavaan työhön haetaan rahoitusta myös Kaakkois-Suomen ELYltä Itäisen Suomenlahden jokien kartoittamiseksi. Itäisella Suomenlahdella kartoitustyön täydennys tehtäisiin seuraavissa joissa: Vehkajoessa, Pihlajanjoessa, Ravijoessa ja Siltakylänjoessa. Lisäksi Kymijokea käytetään tulosten vertailujokena, vaikka kartoitustieto jo vuodelta 2014 on olemassa. Kartoitustuloksista laaditaan yhteinen, tiivis raportti Läntisen Suomenlahden jokien kartoitustulosten kanssa sekä poikasalueita esittäviä karttoja.