Suomen metsäsektorin kilpailukyky: Analyysi globalisaation ja kansainvälisen politiikan vaikutuksesta toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn

Suomen metsäsektorin kilpailuk

Alkamispäivä

01.09.2012

Päättymispäivä

28.02.2016

Tiivistelmä

Metsämiesten Säätiön rahoittaman Helsingin yliopiston kanssa toteutettavan yhteistyöhankkeen tarkoituksena on selvittää kahden väitöskirjatutkimuksen avulla Suomen metsäsektorin kilpailukyvyn osatekijöiden suhteellista merkitystä ja tutkia miten kansainvälinen politiikka eri tasoilla vaikuttaa toimintaympäristöön. Metlan osuus yhteistyöhankkeessa keskittyy jälkimmäiseen tavoitteeseen ja tarkastelee kansainvälisen politiikan vaikutteiden välittymistä kansalliselle tasolle metsälain uudistamisprosessissa. YK-vetoinen kansainvälinen metsä- ja ympäristöpolitiikka sekä EU-politiikka ovat vaikuttaneet Suomen metsälainsäädännön ja kansallisten metsäohjelmien kehittymiseen ja siten metsäsektorin toimintaympäristöön ja sen kilpailukykyyn. Kansallisen tason ulkopuolelta tulevan sääntelyn merkitys on lisääntynyt voimakkaasti erityisesti Suomen EU-jäsenyyden myötä. Tutkimuksen päätavoitteena on tunnistaa metsälain uudistamisprosessissa mukana olleet koalitiot ja niiden kautta lain uudistamisprosessiin välittyneet kansainväliset vaikutukset sekä vaikutuskanavat. Lisäksi tarkastellaan eri koalitioiden välisiä voimasuhteita. Hanke vastaa MMM:n tulostavoitteeseen tuottaa tietoa ja osaamista metsätalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Se tuottaa tietoa Luken startegisen päämäärän "Biotalouden päätöksentekoprosessit ja yhteiskunnalliset ohjauskeinot perustuvat laaja-alaiseen tietoon ja osaamiseen" edistämiseen ja liittyy kiinteästi tutkimusteemaan luonnonvarojen kestävän hoidon- ja käytön sekä hyödyntämisen hallinta- ja ohjauskeinot sekä politiikat.