Turvemaametsien juuritiedon tuottaminen kasvihuonekaasuinventaarioon

Suojuuret

Alkamispäivä

01.10.2017

Päättymispäivä

30.04.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

Orgaanisten metsämaiden, käytännössä turvemaametsien, kasvihuonekaasuinventaariomenetelmä tulisi päivittää, koska nykyinen perustuu kovin pieneen aineistoon, ja saattaa valistuneen arvion mukaan tuottaa aivan liian suuria päästöjä. Uudistusta varten on olemassa laaja aineisto, josta kuitenkin puuttuu yksi merkittävä pala: ohutjuurten tuotos ja uusiutumisnopeus.
Tiedon tuottaminen on työn alla, mutta etenee liian hitaasti tavoiteltuun uudistusaikatauluun nähden resurssien niukkuuden vuoksi. KHK-inventaarion ohjausryhmä pyytää nopeuttamaan tiedon tuottamista. Näytteitä oli tarkoitus analysoida infrapunaspektroskopialla, mutta todettiin, että ko menetelmän epävarmuuksien takia täytyy erotella lisää näytteitä myös käsin. Käsinerotteluun ei ole resursseja (vain yksi tohtorikoulutettava, joka ei pysty tuottamaan suurta määrää tuloksia nopeasti). Tämän projektin tavoitteena on tuottaa kasvihuonekaasuinventaarion tarvitsema tieto talvikauden 2017-2018 aikana mahdollisimman tehokkaasti ja muuta toimintaa haittaamatta.2) Toteutus

Käsitellään olemassaolevat näytteet. Edustavasta joukosta suometsiä on kerätty juuriston tuotosta kuvaavat näytteet ns juurisukkamenetelmällä. Näytteistä pitää erotella juuret turpeesta. Tehdään talvikauden aikana sellaisen tutkimusta tukevan henkilöstön toimesta, jonka työaikaa ei ole sidottu projekteihin. Projektinvetäjä laskee tulokset (työaika tulee muusta projektista).3) Tuotokset

Tieto erilaisten turvemaametsien ohutjuurten tuotoksesta ja arviot uusiutumisnopeudesta.4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Tulokset luovutetaan KHK-inventaarioryhmälle. Niitä käytetään myös PeatRoot-projektin analyyseissä ja julkaisuissa: kyse on kaikkiaan ainutlaatuisesta aineistosta.5) Asiakkaat
KHK-inventaario, Suomen valtio, tutkijat