Sopimus- ja asiakastiimipohjaisilla asiantuntijapalveluilla elinkelpoisempia puutarhayrityksiä

SopuTieto imus- ja asiakastiim

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Tausta: Maaseutuelinkeinoneuvonnan julkisen rahoituksen radikaalisti vähetessä puutarhaneuvonnan kehittämisen johtoryhmä on ideoinut uuden sopimuspohjaisen, verkostoitumiseen ja vuorovaikutustaitoisuuteen perustuvien asiantuntijapalvelujen konseptin. Tavoitteena on kehittää ja soveltaa asiakasrahoitteinen, sopimuspohjainen verkostoituneiden asiantuntijapalvelujen konsepti niin, että pystytään vastaamaan puutarhayrittäjien tietotarpeisiin sekä tuottamaan tietoa konseptin oppimis- ja asiakasvaikutuksista. Työterveyslaitoksen Kohaus-hanke varmistaa verkostoitumisosaamisen, tietämyksen palveluverkostojen muuttuvista toimintakonsepteista ja asiakasymmärryksestä sekä menetelmät oppimis- ja asiakasvaikutusten tutkimiseksi. Pilotoinnissa sovelletaan yhteisinnovaation ja oppimisverkostojen menetelmiä (asiantuntijatiimit ja kestävyyspajat). Hankkeen toiminnassa vuorottelevat suunnittelujaksot, toiminta sopimuspohjaisiin asiantuntijapal-veluihin sitoutuneilla tiloilla, kestävyyspajat toimijoiden oppijaverkoston muotona ja toiminnan reflektointi. Tutkimuskohteita on kaksi: yhteisinnovaation varsinainen kohde (kestävä kasvintuotanto ja IPM) sekä ne prosessit, joilla yhteisinnovaatio saadaan aikaan. Oppimisen tutkimisessa ja arvioinnissa sovelletaan toiminnanteoreettisia oppimisen analyysin menetelmiä moniammatillisissa interventioissa. Toteuttajat ovat ovat Puutarhaliitto, ProAgria ja Svenska Lantbrukssälskapens Förbund, Työterveyslaitos ja Luke. Hanke tukee suoraan yrittäjien tietotarpeita ja asiantuntijoiden yhteistyön ja osaamisen kehittämistä sekä tuottaa välittömästi tietoa uuden palvelukonseptin oppimis- ja asiakasvaikutuksista. Tulosten perusteella voidaan tehdä päätelmät neuvonnan ja tutkimuksen jaetun asiantuntemuksen tuotteistamisesta sopimuspohjaisiksi asiakasrahoitteisiksi neuvontapalveluiksi.

Hanke alkoi osarahoituksen järjestyttyä 1.1.2015. Ensimmäisenä vuonna kehitettiin neuvonnan ja tutkimuksen yhteistoimintakonseptia ja haastateltiin hankkeeseen osallistuvia yrityksiä niiden yhteisten kehittämisteemojen ja -kohteiden löytämiseksi. Vuonna 2016 viimeistellään yhteiskehittämisen konsepti ja haetaan rahoitusta toiminnan jatkamiselle.