Skenaariotarkastelut puuperäisen bioenergian kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ja vaikutuksista metsäsektoriin Euroopassa

Skenaarioita metsäsektorille

Alkamispäivä

01.05.2015

Päättymispäivä

31.01.2017

Tiivistelmä

•Hanke täsmentää ja tutkii keskipitkän (2020/2030) ja pitkän (2050) tähtäimen skenaarioita metsien tuottaman biomassan kysynnälle sekä materiaaleihin että energiaksi kansallisella, Itämeren alueen ja Euroopan tasolla. Energiakäytön osalta tarkastelun kohteena on paitsi perinteinen biosähkön ja -lämmön tuotanto, myös uusien tuotteiden, kuten nestemäisten biopolttoaineiden valmistus. Puun käyttöön suoraan liittyvän metsäteollisuustuotteiden ja puupohjaisten energian tuotannon lisäksi tarkasteltavia tekijöitä ovat mm. raakapuun hinta ja hakkuut, lopputuotteiden hinnat, maiden välinen kauppa ja metsävarannon kehitys.
•Hanke tarjoaa tietoa siitä, miten metsäteollisuus Euroopassa ja Suomessa sopeutuu lisääntyvään kilpailuun puusta energiasektorin kanssa.
•Hanke selvittää politiikkatoimiin sekä kansainväliseen kauppaan ja metsäteollisuuden kehitykseen kytkeytyviä reunaehtoja sille, että Suomen ja muiden EU-maiden puupohjaisen energian tuotantoon liittyvät tavoitteet saavutetaan.
•Hanke lisää tietoa siitä, miten Euroopan metsien käytön intensiteetti ja sen myötä metsävaranto kehittyy puun materiaali- ja energiakäytön kehityksen ajamana. Siten hankkeen tutkimus luo pohjaa Suomen ja Euroopan puupohjaisen energiantuotannon ilmastovaikutusten arvioimiselle.


Tutkimuksessa toteutetaan Luken projektin (EU 2020 - Skenaariotarkastelut: 2015-2016) tavoitteita yhteistyössä Norwegian University of Life Science -yliopiston tutkijoiden kanssa.