Alueellisen ympäristöosaamisen kehittäminen – olosuhdesäädeltävä pintavaluntasimulaattori

SIMU

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.01.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusi innovatiivinen ympäristötutkimuslaitteisto ja -menetelmä. Laitteisto koostuu kaasutiiviistä kylmäkammiosta, johon on asennettu 6 kpl maanäytepöytiä ja niille lumipeitteisyys- ja sadetusmahdollisuudet sekä yleinen säteily- ja valaistussäätö. Laitteistolla voidaan tutkia mm. lumen sulamisdynamiikan ja talvisateiden vaikutuksia ravinteiden huuhtoutumiseen ja kasvien talvenkestävyyteen. Se parantaa neuvonnan ja ympäristöopetuksen tasoa, koska nyt opetuksessa voidaan käyttää todellisia maaperä- ja ilmasto-olosuhteita demonstroimaan huuhtoutumiseen ja karaistumiseen liittyviä ilmiöitä. Myös tutkimuksen luotattavuus lisääntyy, kun olosuhteet ovat toistettavissa mikä kenttätutkimuksessa on mahdotonta. Nämä ominaisuudet tarjoavat hyvät mahdollisuudet sekä kansalliseen että kansainväliseen yhteistyöhön. Menetelmä soveltuu hyvin opetuskäyttöön, koska se on käytännönläheinen ja riittävän helppokäyttöinen. Opiskelijat pystyvät itse osallistumaan kattavasti koko tutkimuksen/demonstraation käytännön toteutukseen ja saavat kokonaisvaltaisen näkemyksen ilmiöihin liittyvistä prosesseista. Laitteisto tukee alueellista vesiosaamisen keskittymää ja parantaa yhteistyömahdollisuuksia alueen toimijoiden välillä. Hankkeen avulla alueelle muodostuu entistä vahvempi ympäristöteknologinen tutkimusja kehittämisalusta joka kykenee vastaamaan tehokkaasti ja monipuolisesti koulutuksen sekä t&k -toiminnan haasteisiin sekä vastaamaan alalla toimivien yritysten ajankohtaisiin tutkimus- ja koulutustarpeisiin. Hankkeen vaikutuksia arvioidaan tulosten perusteella laadittujen suositusten käyttöarvon ja laadukkuuden mukaan. Tulosten laatua voidaan arvioida myös julkaisujen ja hankkeiden määrän perusteella sekä laitteiden käyttöasteiden mukaan. Projektin vaikutuksia ovat mm. vesiensuojeluun liittyvän osaamisen tason nouseminen, alan koulutustoimintojen tehostuminen sekä edellytysten luominen uusien vesiensuojelumenetelmien kehittämisellä. Näillä on toteutuessaan merkittää positiivista vaikutusta ympäristön tilaan. Olosuhdesäädeltävälle laitteistolle on huuhtoutumistutkimuksessa ollut jo pitkään voimakas tarve. Lisäksi laitteen monipuolisuus takaa sen soveltuvuuden myös muihin ilmastotutkimuksen haasteisiin (talvehtimistutkimuksen, kasvinjalostus). Koska laitteisto sijoitetaan alueelle siitä tulevat hyötymään myös alueen koulutus- ja neuvontaverkosto.