Simojoen elinympäristömallinnus

Simojoen mallinnus

Alkamispäivä

01.07.2015

Päättymispäivä

31.08.2018

Tiivistelmä

PROJEKTIN LYHYT KUVAUS:
Hankealueena tulee Suomessa olemaan Simojen vesistö ja sen valuma-alue. Simojoen luonnontaloudellinen merkitys on suuri, koska EU-komissio on hyväksynyt sen Natura 2000-verkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI-alue). Hankkeessa kunnostetaan mm. lohen lisääntymis- ja poikasalueita sekä hankitaan numeerista tietoa (mallinnuksia, luotauksia) nyt hyvin toimivista koskialueista. Näitä tietoja apuna käyttäen kunnostetaan myös aiemmin kunnostamatta jääneet koskialueet Simojoella ja seurataan poikastiheyksiä sähkökoekalastuksin. Lisäksi kartoitetaan Simojoen sivujokia ja arvioidaan valuma-alueelta tulevaa kuormitusta. Keskeiset Suomen puolen työt ja pääasiallisimmat vastuutahot ovat:
1.Kalataloudellinen kunnostus Simojoen pääuomassa (ELY)
2.Uomamallinnus, sähkökoekalastukset (Luke)
3.Raakkuinventointi + populaation elvyttäminen (ELY)
4.Sivujokien inventointi ja ekologisen tilan kartoitus ”pienvesi GIS” (ELY)
5.Maa- ja Metsätaloustoimien sekä turvetuotannon vesiensuojelun tehostaminen (VAPO, MH, MK ja MTK)
6.Tiedotus ja viestintä
Hankehakemus Interreg Nord IV -hakuun tehdään Suomen ja Ruotsin rajat ylittävässä yhteistyössä yhdessä Lapin ELY-keskuksen ja Norrbottenin lääninhallituksen kanssa. Hankkeen vastuullinen vetäjä Norrbottenin lääninhallitus, Suomen puolelta hakuprosessista vastaa Lapin ELY-keskus. Ruotsissa toimet tulevat olemaan Norrbottenin alueen sulfidimaiden kartoituksia, maa- ja metsäojitusten kunnostamista sekä muita valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteitä. Alån ja Rosån sekä Alterälv ovat pieniä moniongelmaisia Norrbottenin alueella Perämereen laskevia jokia, jotka heillä on hankkeessa tarkoitus kunnostaa. Samassa yhteydessä tehdään jokien kalastokartoituksia ja arvioidaan kunnostusten vaikutusta kalastoon.
Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi jakaantuen vuosille 2015-2018. Luonnonvarakeskuksen osana hankkeessa on habitaattimallintaa Simojoen lohenpoikastiheyksiltään hyviä koskia, minkä pohjalta voidaan laatia suosituksia perattujen, kunnostettavaksi suunniteltujen koskien elinympäristöjen parantamiseksi, ja joita voidaan jatkossa hyödyntää muissa pohjoisen alueen lohijokien kunnostuksissa. Samaten joella tehtävien koskikunnostusten tuloksellisuuden toteaminen jää Luonnonvarakeskuksen vastuulle.
Tutkimustyö liittyy kiinteästi muihin Luonnonvarakeskuksessa meneillään oleviin lohijokitutkimuksiin ja vastaa erityisesti poikasten elinympäristön laatua koskeviin selvitystarpeisiin. Hankkeessa tuotetaan tietoa lohikantojen elinvoimaisuuden tukemiseksi, ja se edesauttaa siten kestävän luonnonvaratalouden ja -politiikan toteutumista. Luonnonvarakeskus toteuttaa elinympäristömallinnukset yhteistyössä jokien mittaamiseen ja veden virtausmallintamiseen erikoistuneiden konsulttien kanssa, mikä lisää vuorovaikutusta vesiluonnon elinympäristön arvioimisessa ja tähän soveltuvien mallinnustyökalujen kehittämisessä.