Ruokaketjun alueellinen verkostomalli lähiruoan käytön lisäämiseksi julkisissa keittiöissä

RuokaNET Ruokaketjun alueellin

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.03.2016

Tiivistelmä

Kiinnostus lähi- ja luomuruokaa kohtaan on kasvanut entisestään viime vuosina. Elintarvikkeiden tarjontaketjujen odotetaan olevan perinteistä mallia lyhyempiä ja tuotteiden alkuperän olevan helpommin selvitettävissä. Lähiruoka ja ruokahankinnat nähdään enenevissä määrin tärkeänä osana kestävää kehitystä ja paikalliset ruokajärjestelmät ja julkiset ruokahankinnat avainasemassa yhteiskunnan kestävyyteen ohjaamisessa. Paikalliset ruokajärjestelmät ovat nousseet politiikanagendalle, esimerkiksi Vanhasen II hallituksen vuosina 2008–2011 toimi Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma ja vuonna 2010 Valtioneuvosto julkisti Selonteon ruokapolitiikasta. Myös Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa ruokapolitiikka on nostettu vahvasti esille ja hallitus on laatinut luomualan ja lähiruoan kehittämisohjelman. Paikallisen ruoan kysynnän stimulointi on pitkäaikainen ponnistus ja paikallisten tuotteiden heikko saatavuus on yksi suurimmista ongelmista lähiruoan laajamittaisessa hyödyntämisessä. Lähiruoan tuottajien tuotanto on usein hyvin pienimuotoista eikä riitä täyttämään ammattikeittiöiden tarpeita. Myös kuljetusten ja muun logistiikan hoitaminen on haastavaa yksittäiselle yrittäjälle ilman verkostoja. Lähiruoan saatavuutta ja saavutettavuutta on tutkittu julkisten ruokahankintojen näkökulmasta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa Politiikkadialogi paikallisten hankintojen edistäjänä hankkeessa. Hankkeessa parannettiin kuntatoimijoiden edellytyksiä ohjata tapauskuntien ruokahankintoja paikalliseen ja alueelliseen tuotantoon asiantuntija-avusteisen vuoropuhelun eli politiikkadialogin sekä toimenpidesuositusten avulla. Pohjois-Pohjanmaan elintarviketuotantoa ja kysynnän ja tarjonnan kohtaamista on selvitetty RuokaGIS-hankkeessa. Lähi- ja luomuruokaan liittyviä sijainti- ja saavutettavuustekijöitä selvitetään paikkatietoon pohjautuvien analyysien avulla ja hankkeessa laadittavan saavutettavuusmallin avulla voidaan kartoittaa alueellinen lähi- ja luomuruokaketju tuotannosta kysyntään. Ruokaketjun alueellinen verkostomalli -hankkeen (RuokaNET) tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla voidaan edistää lähiruokayrittäjien verkostoitumista ja yhteistyötä ruokapalvelujen kanssa. Toimintamalli osoittaa esimerkin muodossa, miten lähiruokaverkosto rakennetaan. Hankkeessa toteutetaan tapaustutkimus, jonka kohteena on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ruokapalveluja. Aluksi kartoitetaan tutkimuskohteen lähiruoan tarve ja kysyntä haastatteluiden ja kyselyiden avulla. Oulun Eteläisen lähiruokapotentiaali eli alueen yrittäjien kiinnostus verkostomallista selvitetään kyselyiden kautta. Potentiaalisille yrittäjille tehdään täydentäviä haastatteluita, minkä jälkeen verkostomalliin sopiville yrittäjille ja ruokapalvelujen edustajille järjestetään kohtaamistyöpajoja. Hankkeen toteuttaja on Luonnonvarakeskus ja hankeryhmään kuuluvat tutkija Kirsi Korhonen ja professori Toivo Muilu. Hanke alkaa 10/2014 ja ensimmäisen kerätään avaintoimijoiden yhteystietoja sekä suunnitellaan ja toteutetaan kyselyitä ja haastatteluita ruokapalveluille ja lähiruoantuottajille. Toisen kalenterivuoden ensimmäisellä puoliskolla tehdään haastatteluita ja pidetään ensimmäinen työpaja. Viimeisten hankekuukausien aikana pidetään toinen työpaja, analysoidaan tuloksia ja viimeistellään loppuraportti. Tuloksista tiedotetaan laajasti alan toimijoille erilaisissa tilaisuuksissa ja seminaareissa. Alan lehtiin ja paikallislehtiin kirjoitetaan lehtiartikkeleita.