Boreaalisten puiden hienojuurten fenologia ja siihen vaikuttavat tekijät muuttuvissa ilmasto-oloissa (RootPheno)

RootPheno

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.08.2021

Tavoitteet

Tavoitteena selvittää, kuinka puiden ulkoiset ja sisäiset tekijät vaikuttavat boreaalisten puiden hienojuurten fenologiaan. Tulosten perusteella päätellään, kuinka hienojuurten fenologiamuutokset vaikuttavat puiden kasvuun ja tuotokseen kasvukauden ja lepokauden muuttuvissa ilmasto-oloissa. Kehitetään hienojuurten fenologiaa kuvaava malli. Kehitetään solukkoa rikkomaton menetelmä juurten fenologiamittauksiin.

Tuotokset

-tieteelliset julkaisut
-kongressiesitykset
-tiedotteet ja lehtiartikkelit