Lannan ja jätevesilietteen ravinne- ja energiasisällön hyödyntäminen – teknologiat ja lopputuotteiden käyttökelpoisuus maataloudessa

RavinneKelpo

Alkamispäivä

01.12.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Kansainvälistä ruokaturvallisuutta tarkasteltaessa fosforivarantojen riittävyys kasvavan elintarviketalouden tarpeisiin on noussut yhdeksi suurimmista huolenaiheista. Edellytyksenä kestävälle elintarviketaloudelle on ravinnevirtojen kierrättäminen yhteiskunnan prosesseissa ja niiden saattaminen takaisin alkutuotantoon tehokkaasti ja turvallisesti. Nykyisessä ruokahuoltojärjestelmässä suurimmat ravinnevirrat (lietteet ja lannat) keskittyvät maantieteellisesti suppeille alueille, kuten jätevedenpuhdistamojen ja biokaasulaitosten yhteyteen sekä tiheän eläintuotannon alueille. Ravinteiden kierrätyksen haasteet liittyvät mm. kuljetuskustannuksiin, mikä rajoittaa materiaalien sisältämien ravinteiden täysimääräistä, laaja-alaisempaa hyödyntämistä todelliset lannoitustarpeet huomioiden (kuljetusetäisyys). Lisäksi hyödyntämistä voi rajoittaa ravinteiden heikko käyttökelpoisuus, orgaaniset haitta-aineet, taudinaiheuttajat tai raskasmetallipitoisuudet. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jossa ravinnevirtoja voidaan palauttaa kustannustehokkaasti alkutuotantoon. Hankkeen tavoitteena on 1) testata ja kehittää teknologisia ratkaisuja (lämpökemiallinen käsittelymenetelmä ja jätevedenpuhdistamojen vaihtoehtoiset saostuskemikaalit) joiden avulla parannetaan biomateriaalien ravinteiden liukoisuutta ja/tai pienennetään olennaisesti materiaalin tilavuutta logististen ongelmien ratkaisemiseksi. 2) Hankkeen toinen päätavoite on edellä mainituissa prosesseissa syntyvien lopputuotteiden turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden osoittaminen maataloudessa uusiutumattomien luonnonvarojen korvaajana huomioiden ilmasto- sekä vesistövaikutukset. Käsillä oleva tutkimus liittyy osin ns. biohiilitutkimukseen, joka on synnyttänyt vilkasta tutkimusaktiviteettia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Valtaosa tutkimuksesta käsittelee kuitenkin ravinneköyhiä puupohjaisia tuotteita. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavien ravinnerikkaiden materiaalien (liete, lanta) lämpökemiallisesta prosessoinnista ja ravinteiden hyödynnettävyydestä on niukalti tutkimustietoa ja siksi työllä on myös kansainvälistä mielenkiintoa. Hankkeessa kehitetään yhteiskunnallisesti merkittävää toimintamallia, joka edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.