Ravinteiden riittävyyden ja kierron talous eläin- ja kasvintuotannossa

RATA

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Ravinteiden tarkempaa käyttöä ja siirtymistä suljetumpaan ravinteiden kiertoon pidetään tavoiteltavana asiana resurssien säästämiseksi ja maatalouden vesistökuormituksen pienentämiseksi. Toisaalta erityisesti fosforin globaalista niukkuudesta on viime aikoina huolestuttu. Uusiutumattomana luonnonvarana sen strateginen merkitys kansantaloudelle saattaa lähitulevaisuudessa kasvaa. Tutkimushankkeessa luodaan työkaluja tutkimuksen ja politiikka-analyysin tarpeisiin, ja sovelletaan niitä valikoitujen, maatalous- ja ympäristöpolitiikan kannalta keskeisten kysymysten analysointiin. Se pyrkii vastaamaan erityisesti seuraaviin, poliittisesti polttaviin kysymyksiin: Mitä mahdollisuuksia on suljetumpaan ravinteiden kiertoon kasvi- ja eläintuotannossa ja yhteistyöhön eri tilojen ja tuotantosuuntakeskittymien välillä? Miten epävakaat panos- ja lopputuotemarkkinat vaikuttavat viljelijän päätöksentekoon ja edelleen järkeviin ohjauskeinoihin? Voisiko täsmälannoitukseen kannustamisesta tulla uusi ympäristötuen muoto? Miten fosforin globaali kysyntä ja tarjonta tulevat kehittymään lähivuosikymmeninä? Tuleeko hintatrendi luomaan automaattisesti kannustimia vaihtoehtoisten fosforilähteiden hyödyntämien kehittämiseen, toisin sanoen ravinteiden kierrättämiseen? Millainen strategisen merkityksen fosfori tulee mahdollisesti saamaan. Hankkeen toteutuksessa on kolme huomionarvoista piirrettä: 1) se yhdistää hyvin laajan joukon MTT:n omia asiantuntijoita 2) se hyödyntää tehokkaasti jo olemassa olevaa tutkimusdataa 3) siihen liittyy huomattavaa kansainvälistä yhteistyötä alan ehdottomien huippuyksiköiden kanssa.