Raskasmetallikuormitus mustaliuskealueelta

Raskasmetallikuormitus mustaliuskealueel

Alkamispäivä

15.05.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Mustaliuskepitoinen kallioperä sisältää runsaasti helposti rapautuvassa muodossa olevia metalleja ja rikkiä, joiden liukenemis-saostumis ilmiöt ovat maaveden happipitoisuudesta/pohjavesipinnan tasosta riippuvaisia. Turpeen on todettu sitovan tehokkaasti eri alkuaineita ja läheisestä kallioperästä rapautuneet metallit pidättyvät usein turpeeseen (Virtanen & Lerssi 2006). Kun tällaisella alueella tehdään metsähoitotoimenpiteitä, esim. hakkuita, maanmuokkausta tai kunnostusojituksia, huuhtoutuu alueelta maaperän rikkoutuessa ravinteita ja raskasmetalleja ympäröivään vesistöön. Ojitettujen suometsien pinta-ala Suomessa on 25% metsien pinta-alasta, siksi suometsiin kohdistuvien metsätaloustoimenpiteiden vesistövaikutusten tunteminen on tärkeää. Purosedimentit kertovat suometsistä huuhtoutuvien kiinteiden aineiden laadusta, purovedet huuhtoutuvan veden laadusta ja järvien pohjasedimentit kertovat järven kehityshistorian aikaisesta järvialtaan ja sen valuma-alueen tapahtumista. Järvien pohjasedimentit koostuvat valuma-alueelta tulevasta aineksesta, ilmaperäisestä laskeumasta ja järven omasta tuotannosta. Erilaisin ajoitusmenetelmin voidaan pohjasedimenttien kerrostumisesta ja koostumuksesta päätellä milloin mitäkin on tapahtunut. Tämän tutkimuksen tavoitteena on verrata suometsien hakkuiden vaikutuksia pääravinteiden, raskasmetallien ja kiintoaineen huuhtoutumiseen, sekä tutkia paikallisen kallioperän (mustaliuske, kvartsiitti-granitoidi) vaikutusta erityisesti raskasmetallihuuhtoutumiin ja miten ne heijastuvat järvien pohjasedimentteihin, joihin tutkimusalojen purot laskevat._x000D__x000D_MMMn tulostavoitteiden mukaisesti hanke edistää metsiin perustuvaa biotaloutta, tuomalla esiin suometsistä tehtävän bioenergia korjuun vesistövaikutukset. Luken tutkimusagendan mukaisesti hanke edistää kestävän ja resurssitehokkaiden kulutus- ja tuotantotapojen sekä teknologioiden kehittämistä luomalla edellytyksiä biotuotannon, luonnonvarojen sekä maa- ja vesialueiden ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään hyödyntämiseen liittyvälle liiketoiminnalle sekä kehittää ravinne- vesi ja hiilikiertojen hallintaa._x000D_