Puutuoteteollisuuden tulevaisuuden raaka-aineet, materiaalivirrat ja niiden hyödyntäminen

Puutuoteteollisuuden tulevaisu

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Projektissa tuotetaan tietoa ja luodaan uutta osaamista puutuoteteollisuuden tulevaisuuden raaka-ainepohjasta, sivuvirroista ja niiden hyödynnettävyydestä ja hyödyntämisestä kehittyvässä biotaloudessa, kiinnittäen huomiota tuote- ja palvelukysynnän, kestävän puutuotekäytön, materiaali- ja energiatehokkuuden sekä ainevirtojen ympäristötietoisen hallinnan ja kiertotalouden vaatimuksiin.

Raaka-ainetutkimukset koskevat viljelyhavupuun laatua, hyödyntämistä, jalostusarvoa ja potentiaalisia tuotteita sekä eurooppalaisia kokemuksia viljelypuutaloudesta. Lisäksi tutkitaan kotimaista pieniläpimittaista harvennusmäntyä ja suomalaista ja luoteisvenäläistä havupuuta sahauksessa ja jatkojalostuksessa sekä männyn ja kuusen säänkestoa ja oikeita sahaustapoja.

Puurakentamisen raaka-aineita ja materiaaleja ja niiden teknis-taloudellista kilpailukykyä uusissa arvoketjuissa (CLT, LVL) tutkitaan yhteisprojekteissa alueellisten toimijoiden kanssa. Männyn ja koivun biomassan ja sivutuotejakeiden uuteaineiden koostumusta ja sen alueellista vaihtelua Suomessa tutkitaan yhteistoiminnassa teknokemian teollisuuden ja hyvinvointituotteiden valmistajien kanssa. Sahojen sivutuotteiden vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia selvitetään kahdessa alueellisessa yrityskehitysprojektissa.

Tutkimuksilla ja asiakaspalvelutehtävillä vastataan puutuoteklusterin yritysten tuoteryhmä- ja investointistrategioiden suunnittelun ja raaka-aineoptimoinnin, raaka-aineen määrällisten ja ennen kaikkea laadullisten saatavuus- ja soveltuvuusskenaarioiden laadinnan ja puunhankinnan suunnittelun tarpeisiin. Niinikään tuetaan yritysten pää- ja sivutuotteiden markkinoinnin ja käytön kehittämistä ja tuote- ja teknologiatyön suuntaamista sekä puuntuottajien ja heidän yhteisöjen liiketoiminnan suunnittelua ja metsänkasvatuksen markkinalähtöistä optimointia.

Projektin tulokset ovat ensiarvoisen tärkeitä edistettäessä puutalouteen perustuvan biotalouden etenemistä Suomessa, parannettaessa kotimaisen metsätalouden kannattavuutta, kilpailukykyä ja puun menekkiä sekä lisättäessä puunkäyttöä, erityisesti puurakentamisessa ja sisustamisen ratkaisuissa.