Puutavaran määrän ja laadun mittauksen uudet sovellukset ja asiakasratkaisut

Puutavaran määrän ja laadun mi

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeen yksi oleellisista tavoitteista on biomassaan perustuvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä uusien älykkäiden mittausteknologioiden soveltaminen metsäbiotalouden tarpeisiin. (Luken tutkimusagendan kohta 1.4. & 1.5.) Hankkeessa tuotetaan ja siirretään tutkimustietoa modernien mittausmenetelmien perusteista sekä sovelluksista biomassan kuten aines- ja energiapuun määrän ja laadun määrityksessä. Tuotettua tietoa hyödynnetään puubiomassan kaupassa ja hankinnassa sekä raaka-aineen ohjauksesta eri käyttötarkoituksiin. (Luken tutkimusagendan kohta 1.5) Tutkimuksessa kehitettyjä menetelmiä ja mittausteknologisia ratkaisuja voidaan soveltaa puubiomassan lisäksi muihin biotalouden raaka-aineisiin.

Hankkeessa tehdään state-of-the-art esiselvitykset käytössä olevista ja jatkossa mahdollisista ainetta koskemattomista mittausmenetelmistä ja -teknologioista puubiomassan määrän ja erityisesti laadun mittaukseen. Lisäksi hankkeessa tehdään selvitykset mittaustiedon hankinnasta ja hallinnasta puukaupan, puunhankinnan informaatio- ja logistiikkaketjuissa sekä mittausten kustannus-hyötysuhteista. Molemmissa aihepiireissä toteutetaan asiakaslähtöisiä pilot-tutkimuksia valittujen menetelmien soveltuvuuden testaamiseksi. Ainespuun mittausmenetelmien tutkimuksissa keskitytään tilavuuden, painon ja laadun määritykseen optisia konenäkö- ja akustiikkasovelluksia hyväksi käyttäen.

Energiapuun mittauksessa kehitetään sijainti- ja säätietoja yhdistävään mallinnukseen perustuvia mittausmenetelmiä. Kehitystyössä sovelletaan olemassa olevia jo julkaistuja malleja, mutta myös kehitetään energiapuun kosteuden mallinnusta edelleen. Lisäksi tutkitaan aines- ja energiapuun mittausmenetelmien tarkkuutta ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimukset tukevat lakisääteisiä tehtäviä puukaupan ja puunhankinnan virallisten mittausmenetelmien ja uudessa puutavaran mittauslaissa tarkoitettujen muuntolukujen laatimiseksi sekä yhteistyössä puunhankkijoiden, puunkäyttäjien että mittauslaite- ja ohjelmistovalmistajien kanssa tehtävää kehitystyötä puutavaran mittauksen kehittämiseksi. Uusilla menetelmillä voidaan mittaus- ja laadutusoperaatiot tehdä entistä tarkemmin ja kustannustehokkaammin, minkä seurauksena loppukäyttäjille toimitettavan biomassan laatua voidaan entisestään parantaa.