Siipikarjanlihan ominaisuuksien kehittäminen

PUURINTA

Alkamispäivä

07.10.2013

Päättymispäivä

31.03.2015

Tiivistelmä

Siipikarjanlihan ominaisuudet ovat muuttuneet viime vuosina. Se on aiheuttanut muutoksia siipikarjanlihan tuotantoprosessiin ja näyttäisi lisäävän haastetta optimaaliseen tuotantoon pääsemisessä. Hankkeessa on syksyyn 2013 mennessä selvitetty lihan ominaisuuksien muutoksen syitä kirjallisuuskatsauksen, eläinten olosuhdekyselyn ja kahden ruokintakokeen avulla. Lisäksi hankkeessa on tarkoituksena selvittää kokeellisissa oloissa tarkemmin eläinten käyttäytymistä ja olosuhteiden vaikutusta lihan ominaisuuksiin. MTT vastaa hankkeessa yhden osakokonaisuuden toteutuksesta: Osakokonaisuus I — ´Makuuasennoissa´ vietetyn ajan vaikutus puurintaisuuteen Lintujen käyttäytymisen kuvaaminen Tutkimuksessa tallennetaan kuvaa broilerien käyttäytymisestä valoisana aikana viimeisen kasvatusvii-kon aikana. Tallennetusta kuvasta analysoidaan automaattisesti EthoVision tietokone¬ohjelman avulla broilerien liikkumisaktiivisuus. Joistakin vähiten aktiivisista broilereista tallennettua kuvaa tar-kastellaan lähemmin asentotulkinnan tarkentamiseksi, koska puurintailmiön epäillään kehittyvän niille linnuille, jotka makaavat rintalihastensa päällä. Broilerien liikkumisaktiivisuustiedot yhdistetään mm. niistä teurastuksen yhteydessä tehtävään puurintaisuuden vaikeusasteen luokitukseen sekä useisiin mitattaviin perusominaisuuksiin (mm. elopaino, rintalihaksen paino (rintalihasaanto), lihaksen pH). Liikkumisaktiivisuutta analysoidaan kahdessa eri kokeessa, joiden avulla selvitetään broilerinlihan puu-rintaisuuden riskitekijöitä kasvatuksen aikana. Rajallinen joukko koelintuja on aikomuksena myös yksilöidä menetelmällä, jonka uskotaan par-haiten palvelevan kuvaamiseen sisältyvien asentoanalysointitavoitteiden saavuttamista.