Puunkäytön, metsänkäsittelymenetelmien ja omistajuuden vaikutukset alueellisiin hakkuumahdollisuuksiin ja metsävarojen kehitykseen

Puunkäytön metsänkäsittelymen

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

30.04.2017

Tiivistelmä

Metsäsuunnittelulla haetaan vastauksia kysymyksiin mitkä ovat metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuudet, miten ne riippuvat ihmisen toiminnasta ja miten metsiä olisi hoidettava asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Perinteisen ainespuutuotannon lisäksi metsiin kohdistuu uusia kasvavia käyttöpaineita: puun energiakäyttö lisääntyy nopeasti, samanaikaisesti kun ilmastonmuutoksen myötä metsien merkitys hiilensitojana korostuu ja yhteiskunnan sekä metsäomistuksen muutokset heijastuvat maisema-, suojelu- ja virkistystavoitteiden kasvuna.
Hankkeessa tarkastellaan metsänkäsittelyssä ja -käytössä sekä metsänomistajien tavoitteissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia metsiimme ottamalla mukaan aikaisempaa monipuolisemmin erilaisia metsänkäsittelytapoja ja metsänomistajien tavoitteita. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää: 1) aines- ja energiapuuhakkuiden, puuston hiilensidonnan sekä muuttuvan metsänkäsittelyn keskinäiset vaikutukset, 2) millaiset metsänomistajat omistavat nykyiset hakkuumahdollisuudet ja 3) miten eri metsänomistajaryhmien metsänkäsittelymenetelmiin kohdistuvat preferenssit vaikuttavat metsien hoitoon ja käyttöön, 4) omistajatiedon liittämisen hyödyt Valtakunnan metsien inventointiin jatkossakin inventointikierron (nykyisin 5 v) päättyessä .
Tuloksena on entistä parempia arvioita metsien alueellisista käyttömahdollisuuksista ja metsävarojen kehityksestä mm. AMO ja KMO -prosesseja varten, metsäteollisuuden investointipäätösten tueksi ja metsä-, energia- ja ympäristöpolitiikkatoimien arvioimiseksi. Tutkimustiedon välitys käytäntöön tehostuu ja laskelmien edellyttämä MELA -ohjelmiston kehitys parantaa sen soveltuvuutta metsätalouden suunnittelun työvälineenä.