Puun ominaisuuksien modifiointi ja modifioidun puun markkinamahdollisuudet puutuotealalla

Puun ominaisuuksien modifioint

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Puun modifioinnilla paitsi parannetaan puun teknistä ja ekologista suorituskykyä, mahdollistetaan alumiinin, teräksen, betonin tai muovin korvaaminen tietyissä tuoteosissa. Tutkimuksen haasteena on parantaa niitä puun ominaisuuksia, joissa kilpailevat materiaalit ovat puuta parempia, sekä parantaa puun toiminnallisia ominaisuuksia sen nykyisissä käyttökohteissa. Modifioinnin keskeiset tavoitteet ovat sään- ja lahonkeston sekä mitta- ja muotopysyvyyden parantaminen. Lisäksi pyritään kehittämään puun pintaominaisuuksia, mekaniikkaa ja visuaalista laatua. Modifioidun puun mahdollisia käyttökohteita ja markkinapotentiaalia ei ole arvioitu systemaattisilla menetelmillä. Esimerkiksi rakennusteollisuudessa arvioidaan edelleen olevan useita sovelluskohteita, joissa rakenteiden toiminnallisuutta voitaisiin parantaa tai vioittumisriskiä pienentää modifioidun puun käytöllä. _x000D__x000D_Projekti liittyy MMM:n tavoitteeseen edistää energia- ja materiaalitehokkuutta kehitettäessä hajautettua biotaloutta, sekä Luken strategiseen päämäärän "Biomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut tuovat lisäarvoa elinkeinoille" kohtiin 1.3. "Biotalouden tuotteet ja niiden kysyntä ja tarjonta" sekä 1.6. "Biomateriaalien ja -massojen ominaisuudet, niiden muuntelu ja ominaisuuksien hallinta". _x000D__x000D_Hankkeessa tutkitaan uusien modifiointimenetelmien kehittämismahdollisuuksia ja taustalla olevia fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia sekä tapoja lisätä modifioidun puun käyttöä rakentamisessa ja puutuoteteollisuudessa. Tavoitteena on kehittää puun modifiointimenetelmiä, joilla voidaan parantaa puuraaka-aineen laatua ja puun teknisiä ominaisuuksia puutuotteissa, tutkia uusien ainetta rikkomattomien (NDT) ja prosessin emissioihin perustuvien menetelmien käyttöä modifioidun puun laadunvalvonnassa ja modifiointiprosessin ohjauksessa, tehdä state-of-the-art tutkimus tämänhetkisistä modifiointimenetelmistä ja tutkia markkinatutkimusmenetelmin millaisia uusia potentiaalisia käyttökohteita modifioiduille puutuotteille on olemassa, tutkia modifioidun puun kierrätettävyyttä, kehittää puupohjaisten materiaalien ja tuotteiden pitkäaikaiskestävyyden testauspalveluita Lukessa rakentamalla kenttäkoetoiminnan ja laboratoriotestauksen yhdistävä palvelukonsepti ja olla mukana vahvistamassa puun modifiointiyritysten ja t&k-toimijoiden välistä yhteistyötä._x000D_