Puun muodostuksen ja kuljetuskapasiteetin merkitys haavan ja koivun sopeutumisessa muuttuvaan ilmastoon

Puun muodostuksen ja kuljetuskapasiteeti

Alkamispäivä

01.09.2011

Päättymispäivä

29.02.2016

Tiivistelmä

Projektin tavoitteena on selvittää pohjoisten lehtipuiden puun muodostuksen sekä puun fysiologisten toimintojen sopeutumista
muuttuvaan ilmastoon. Projektissa tutkitaan rauduskoivun sopeutumiskykyä sekä puun muodostuksen ja
kuljetusmekanismien toimintaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Puumateriaali kerätään koivuklooneilla toteutetusta kokeesta,
jossa taimia altistetaan vedensaatavuuden vaihteluille ja kohotetulle lämpötilalle. Projektissa tutkitaan myös haavan puun
muodostuksen ja puun ominaisuuksien vastetta kohotetulle hiilidioksidi- ja otsonipitoisuudelle pitkäaikaisessa altistuksessa. Materiaali
kerätään USA:sta yhdestä maailman laajamittaisimmasta metsäpuilla toteutetusta altistuskokeesta (Aspen FACE = free-air CO2
enrichment). Projektista saatavaa tutkimustietoa voidaan käyttää genotyyppien valinnassa metsänuudistamista varten ja puuaineen
raaka-aineominaisuuksien tulevia muutoksia ennustettaessa.