Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen moniskaalamallinnus

Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäri

Alkamispäivä

01.04.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on yhdistää laajoja maastomittauksia, suuria aineistoja ja ekofysiologista tietämystä modernien laskentamenetelmien kanssa puiden kasvun ympäristövasteen kvantifioimiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa yhdistetään koneoppimisen ja datanlouhinnan laskennallisia menetelmiä kasvu- ja tuotostutkimuksen ja metsäekologian tietämykseen, olemassa oleviin ekofysiologisiin teorioihin pohjautuviin malleihin, ja laajoihin mittausaineistoihin.
Hankkeessa (1) yhdistetään männyn ja kuusen aineenvaihduntaprosesseja kuvaavia dynaamisia malleja: (2) kehitetään uusia menetelmiä kasvuprosessien yleistämiseksi puu- ja metsikkötasolle: (3) kvantifioidaan eri epävarmuuden lähteiden (lähtöaineisto, mallien parametrit, mallien rakenne) vaikutukset: (4) tehdään alueellisia ennusteita puiden ja metsiköiden kasvusta muuttuvassa ilmastossa eri osissa Suomea.
Vastaamalla em. kysymyksiin hanke tukee Luken strategisen päämäärän ’Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus, alueellinen kestävyys ja käytön hyväksyttävyys on varmistettu pohjoisissa muuttuvissa oloissa’ saavuttamista. Hanke liittyy läheisesti Luken tutkimusagendan kohtaan ’Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus, alueellinen kestävyys ja käytön hyväksyttävyys on varmistettu pohjoisissa muuttuvissa oloissa’, ja etenkin sen alakohtaan ’Ilmastomuutoksen vaikutukset, hillintä ja muutokseen sopeutuminen’.