Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa – tutkimusohjelman koordinointi, viestintä ja yhteiset tehtävät

Puumateriaalit ja -tuotteet bi

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Metsä- ja puutuoteala ovat avainasemassa suomalaisen biotalouden kehittämisessä. Puutuotealan uudet toimintamallit, tuotteet, palvelut ja elinkaariajattelu lisäävät alan ja sen yritysten kilpailukykyä. Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa –tki-ohjelma (MAT, 2014–2018) luo osaamisen perustaa biotalouden kehittämiselle puutuotealan kautta ja analysoi uusia mahdollisuuksia puutuotealalle toimia biotalousyhteiskunnassa. Tähän liittyen ohjelma parantaa metsä- ja puutuoteklusterin kilpailukykyä tuottamalla tietoa tulevaisuuden puuraaka-aineista ja -materiaaleista sekä tuotteiden kysynnästä ja asiakastarpeista uusien tuotteiden ja palveluiden sekä prosessien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi._x000D__x000D_Ohjelmassa tutkitaan ja kehitetään puutuotealan arvoketjuja viidellä teema-alueella: 1) Puutuoteala biotaloudessa, 2) Puun käyttö, 3) Puuraaka-aineet ja materiaalit, 4) Puun mittaus, 4) Puun perimä ja laatu. Puutuoteala biotaloudessa muodostaa ohjelmaa läpileikkaavan osan kooten aineksia muista neljästä teemasta ja tuottaa ennakoivaa ja syntetisoivaa tietoa toimintaympäristöstä puutuotealan näkökulmasta, analysoi hyviä käytäntöjä muilta toimialoilta ja määrittää keinoja biotalousajattelun kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi toimialan yritysten liiketoiminnassa. Ohjelman osaamisalat ovat puutiede ja -teknologia, genetiikka ja metsänjalostus, puumarkkinatiede, metsäpolitiikka, ennakointi sekä verkosto- ja elinkaaritutkimus._x000D__x000D_Tämä hanke toimii ohjelman koordinaatio- ja tiedonjalkautushankkeena vastaten ohjelman kokonaissuunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista, teema-alueiden ja hankkeiden yhteistyöstä, ohjaus- ja johtoryhmätyöstä, tuotetun tiedon ja toimintamallien saattamisesta sidosryhmien ja asiakkaiden käyttöön ja muusta viestinnästä. Hanke tukee ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeiden kumppanuuksien muodostamista, rahoitussuunnittelua ja tutkimustiedon tuotteistamista._x000D__x000D_Ohjelma tukee Luken ja MMM:n tulossopimusten 2015-2016 mukaisia tavoitteita tuottamalla omalta osaltaan tietoa ja osaamista metsiin perustuvan biotalouden edistämiseksi, metsätalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä puunkäytön, erityisesti puurakentamisen tueksi. Ohjelman käynnistäminen on mainittu erikseen Metlan ja MMM:n vuoden 2014 tulossopimuksessa._x000D__x000D_Ohjelma tukee monipuolisesti Luken strategisia päämääriä ja liittyy erityisesti biotaloutta ja puuntuotannon, puunkäytön ja tuotemarkkinoiden arvoketjuja tukeviin tutkimusagendan kohtiin:_x000D__x000D_1. Biomassaan perustuva tuotteet ja palvelut tuovat lisäarvoa elinkeinoille (1.1-1.4, 1.6 ja osin 1.6)_x000D_4. Biotalous on ylivertainen kestävien, resurssitehokkaiden ja hiilineutraalien kulutus- ja tuotantotapojen ja teknologioiden älykäs kehittäjä (4.1, 4.3-4.5)_x000D_5. Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus, alueellinen kestävyys ja käytön hyväksyttävyys on varmistettu pohjoisissa muuttuvissa oloissa (5.2, 5.6)_x000D_6. Biotalouden päätöksentekoprosessit ja yhteiskunnalliset ohjauskeinot perustuvat laaja-alaiseen tietoon ja osaamiseen (6.1)