Puhdistamolietteen kemiallisen happokäsittelymenetelmän ja PASKIER-prosessin teknistaloudellinen selvitys

PASKIER

Alkamispäivä

16.05.2016

Päättymispäivä

16.01.2017

Tiivistelmä

Suomen Ekolannoite Oy:n koordinoimassa hankkeessa tehdään teknis-taloudellinen selvitys puhdistamolietteen kemiallisesta happokäsittelymenetelmästä ja termisestä puhdistamolietteen kuivatus- ja hygienisointimenetelmästä (PASKIER-prosessi) sisältäen lopputuotteen peltokäytön. Kemiallisessa happokäsittelyssä puhdistamoliete kalkkistabiloidaan ja käsitellään lisäksi hapolla. Tämän menetelmän selvitys toteutetaan sidottuna Vihdin jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyyn. PASKIER-prosessi taas perustuu kaivosteollisuuden lietteenkäsittelymenetelmästä kehitettyyn kuivaukseen infrapunasäteilyllä noin 850 asteen lämpötilassa. PASKIER-prosessissa kuivauksen energiankulutus on pienempi kuin perinteisissä menetelmissä. Prosessin lopputuote on rakeinen. Sen selvitys toteutetaan sidottuna Mikkelin jätevedenpuhdistamon lietteen käsittelyyn. Molemmat käsittelymenetelmät ovat mobiileja, joten samaa laitteistoa voidaan käyttää samalla alueella usean jätevedenpuhdistamon lietteiden käsittelyyn. Molempien menetelmien laitteiston investointikustannus on noin 500 k€ ja niiden fyysinen koko on suhteellisen pieni. Kemiallisen happokäsittelymenetelmän lopputuotteen kuiva-ainepitoisuus on perinteinen noin 30 % ja kustannuksissa kuljetus levitysalueelle muodostaa merkittävän kustannuserän itse käsittelyn ollessa suhteellisen edullinen. PASKIER-prosessin lopputuote kuuluu tyyppinimeen kuivarae tai –jauhe ja siinä kuivausprosessin kustannus on merkittävä, mutta kuljetuskustannus levitysalueelle pieni. Hankkeessa syntyy teknistaloudellinen selvitys menetelmien teknisestä ja taloudellisesta toimivuudesta. Hankkeen koordinaattori operoi lietteiden käsittelyä erityisesti pienehköjen puhdistamojen (20000 - 50000 as) lietteiden käsittelyä. Menetelmät tulevat tätä kautta vietyä käytäntöön. Niiden avulla alennetaan lietteen käsittelyn kustannuksia erityisesti kyseisessä kokoluokassa ja edistetään lietteiden ravinteiden kierrätystä. Menetelmillä arvioidaan olevan myös vientimahdollisuuksia. Lisäksi hanke lisää tietämystä erityisesti puhdistamolietteiden termisestä kuivauksesta ja siitä syntyvien lietetuotteiden peltokäytöstä.

Luken osuus hankkeessa koskee prosessien tuottamien lannoitevalmisteiden ominaisuuksien arviointia ja optimointia.