Itämeren suojelun kustannusten, hyötyjen ja ohjauskeinojen arviointi

PROBAPS

Alkamispäivä

01.05.2008

Päättymispäivä

28.02.2015

Tiivistelmä

Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Kestävä kehitys- jaoston rahoituksella on syyskuussa 2009 käynnistynyt tutkimushanke "Protection of the Baltic Sea: Benefits, Costs and Policy Instruments" (PROBAPS), joka tunnetaan myös suomenkielisellä työnimellä "Suomen Itämeren Stern hanke". Tutkimuksen pontimena on ollut ekonomisti Nicholas Sternin raportti, joka antoi taloudelliset suuntaviivat ilmastonmuutoksen torjumiseen (The Stern Review on the Economics of Climate Change, 2007). Itämeren hälyttävä tila sai pohjoismaiset vaikuttajat peräänkuuluttamaan "Itämeren Stern-raporttia" avuksi suojelutoimen tehostamiseen. Tutkimushankkeen käynnistymistä edelsivät Suomessa ja Ruotsissa tehdyt esiselvitystyöt, joissa kartoitettiin tietoja kustannushyötyanalyysin soveltamiseksi Itämeren suojelupolitiikan arvioimiseksi. PROBAPS- hankkeen tuottamat politiikkasuositukset perustuvat ekologisten mallien yhdistämiseen taloudelliseen mallinnukseen, jolloin voidaan kuvata ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön kytköksiä. Sternin ilmastoraportin tavoin otetaan huomioon, että yhteiskunnalle koituu kustannuksia myös siinä tapauksessa, ettei ympäristömuutosten hillitsemiseksi tehdä mitään. Vaikka ympäristökuormituksen vähentämisen kustannukset joudutaan maksamaan välittömästi, toimenpiteistä koituu merkittävä hyöty ehkä vasta tulevaisuudessa. Silti kuormituksen vähentämiseen ryhtyminen heti voi olla järkevää politiikkaa, sillä jos mitään ei tehdä, haitat voivat tulla huomattavan kalliiksi tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteet ja toteutus Ensisijaisena hankkeen tavoitteena on laatia mallinnuskehikko, joka mahdollistaa rehevöitymisen torjumisen kustannusten ja hyötyjen vertailun Itämerellä. Lisäksi tarkastellaan merikuljetuksiin liittyviä öljyonnettomuus- ja tulokaslajiriskejä. Menetelmällisenä työkaluna käytetään rehevöitymisen osalta kaikki Itämeren altaat kattavaa dynaamista, stokastista mallia, jonka avulla simuloidaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita. Kustannuksia ja hyötyjä/haittoja verrataan erityisesti tilanteissa, joissa suojelutoimenpiteitä ei toteuteta lainkaan tai esimerkiksi mitoitetaan HELCOM:in tavoitteiden mukaisesti (ns. Baltic Sea Action Plan, BSAP). Politiikkaskenaarioissa tarkastellaan, mitä ohjauskeinoja voidaan käyttää tavoitteisiin pääsemiseksi. PROBAPS:n tutkimusverkosto Hanke on osa kansainvälistä tutkimusverkostoa "Baltic Systems Tools for Ecological-economic evaluation: a Research Network" (BalticSTERN), jolle on perustettu sihteeristö Stockholm Resilience Centreen Tukholmaan. Tutkimustyö koordinoidaan yhteistyössä ruotsalaisten ja tanskalaisten ympäristöekonomistien kanssa ja siihen on kutsuttu mukaan tutkijoita kaikista Itämeren valtioista. Tavoitteena on myös ympäristötaloustieteellisen osaamisen edistäminen ja tukeminen niissä rantavaltioissa, joissa alalle ei ole vielä ehtinyt muodostua vahvaa perinnettä. Hankkeen toteuttavat Suomessa MTT (taloudellinen mallinnus, kustannukset ja hyödyt Suomen osalta, skenaarioinnin kansainvälinen koordinointi), SYKE (ekologinen mallinnus, indikaattorit) ja Helsingin yliopisto/FEM (bayesiläinen riskianalyysi meriliikenteen osalta).