Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI)

POSKI

Alkamispäivä

01.04.2012

Päättymispäivä

31.03.2015

Tiivistelmä

Projektin tavoitteena on tuottaa yleissuunnitelma, jossa maa- ja kallioperämuodostumat luokitellaan POSKI-luokituksen mukaisesti maa-ainesten ottoon soveltuviksi, osittain soveltuviksi tai ottotoimintaan soveltumattomiksi alueiksi, sekä esitellä perusteet ko. luokittelulle. Aineisto arvotetaan ja luokitellaan luonnonsuojelulain, maa-aineslain, metsälain, maankäyttö- ja rakennuslain, vesilain, ympäristönsuojelulain ja muinaismuistolain perusteella. Luokittelu ei ole oikeudellisesti sitova, mutta sen tuloksia voidaan suoraan hyödyntää kaavoitus- ja lupamenettelyissä. Lopullisessa yhteensovittamisessa on mukana vesihuollon, kiviaineshuollon, ympäristönsuojelun ja kaavoituksen asiantuntijoita. Tuloksia tullaan käyttämään mm. maakuntakaavoituksessa sekä maa-aineslain mukaisissa lupaharkinnoissa. Projekti edistää myös EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toteuttamista Lapin alueella ja kartoittaa pohjavesien suojeluun liittyvien lisähankkeiden tarpeen.