Suurpetojen vaikutus poronhoitoon

Poropeto

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.07.2016

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on (1) tarkastella petovahinkojen määrän ja petoeläinten runsauden sekä petoeläinlajien runsaussuhteiden vaikutusta todettujen vahinkojen ja arvioitujen vahinkojen väliseen erotukseen analysoimalla olemassa olevaa peto- ja petovahinkotietoa sekä paliskunnilta kerättyä arviota suurpetojen tappamien vasojen sekä hirvaiden ja vaadinten määristä sekä petojen aiheuttamasta lisäkustannuksesta. Toiseksi (2) tutkimme poronhoitotavan, ennen kaikkea talviruokinnan toteuttamiskäytännön vaikutusta suurpetojen, lähinnä ahman ja ilveksen aiheuttamien vahinkojen määrään sekä näiden petoeläinlajien esiintymiseen. Yhteys ainakin ahman esiintymiseen on todennäköinen, sillä ahman on oletettu pohjoisessa Fennoskandiassa olevan riippuvainen poron tai villipeuran esiintymisestä. Aineistona on paliskuntien poroisänniltä puhelinkeskusteluissa vuonna 2014 saatu ja vuonna 2015 tarpeen mukaan täydennettävä tieto maastoruokinnassa olevien eloporojen osuudesta sekä poroluettelot, petovahinkotilastot sekä petojen esiintymistä koskevat aineistot. Kolmas (3) teema on suurpetojen esiintymisen vaikutus poronhoitotapoihin kuten laidunalueiden käyttöön ja mahdollisesti talviruokintakäytäntöön. Tämä aineisto pohjautuu paliskunnille suunnattuun kyselyyn.
Neljäs (4) osio tarkastelee petojen esiintymisen suhdetta petovahinkoihin. Tarkastelemme yhtäältä petojen esiintymistä koskevien aineistojen (TASSU -havainnot, kaatotilastot) yhteyttä petovahinkojen määrään, mikä osaltaan testaa petotilastoinnin informatiivisuutta. Toisaalta tutkimme pääosin poronhoitoalueen ulkopuolella pesivien susilaumojen määrän ja maantieteellisen etäisyyden linkittymistä susien aiheuttamiin vahinkoihin, sillä sekä Suomessa että Skandinaviassa tehdyt alustavat tarkastelut viittaavat siihen, että nuoret synnyinlaumoistaan lähteneet vaellusikäiset sudet vastaavat suurimmasta osasta poronhoidolle koituvista vahingoista. Jälkimmäisessä tarkastelussa otamme erilliseen käsittelyyn ne tapaukset, joissa sudet ovat varmistetusti viime vuosina pesineet Suomessa.