Porolaidunseuranta

Porolaidunseuranta

Alkamispäivä

01.01.1995

Päättymispäivä

31.12.2021

Tiivistelmä

Tausta

Porolaidunten tilasta ja sen muutoksista tarvitaan säännöllisesti monipuolista tietoa poronhoidon hallinnossa ja elinkeinon kehittämisessä. Yksi tärkeimmistä poronhoidon hallintoon liittyvistä tehtävistä on maa- ja metsätalousministeriön toimesta kerran kymmenessä vuodessa tapahtuva paliskuntien suurimpien sallittujen eloporolukujen tarkistaminen.

Tämä poronhoitolakiin perustuva tarkistustyö ja esitykset paliskuntien suurimmista sallituista poroluvuista seuraavaksi kymmenvuotiskaudeksi tehdään vuoden 2019 loppuun mennessä ministeriön nimeämän porolukutyöryhmän toimesta. Porolukutyöryhmä on hyödyntänyt työssään vuosina 2016-2019 toteutetun kolmannen laiduninventoinnin tuloksia (Kumpula ym. 2019) sekä muita laidunaineistoihin, laitumiin ja poronhoitoon liittyviä bioekonomisisa analyysejä (Pekkarinen ym. 2019).

Porolukutyöryhmän työn jatkoksi maa- ja metsätalousministeriön on suunnitelmissa myös ns. porotalouden tulevaisuustyöryhmä perustaminen vuodesta 2020 alusta. Kyseisen työryhmän tehtävänä olisi todennäköisesti porotalouden lähitulevaisuuden kehittämistoimien laajempi kartoittaminen ja esittäminen, niistä yhtenä tärkeänä kokonaisuutena laidunten kestävän käytön edistämiseen liittyvät toimet paliskunnissa. Siten kyseisessä työssä tarvitaan edelleen monipuolista ja nykyistä pidemmälle vietyjä tarkasteluja porolaitumista.

Edellä mainittujen tietoparpeiden lisäksi paliskuntien laitumista ja niiden tilan muutoksista tarvitaan monen tyyppistä tietoa joko säännöllisesti tai ajoittain mm. AVI:ssa, ELY-keskuksessa, Paliskuntain yhdistyksessä, paliskunnissa, Maankuntien liitoissa ja Metsähallituksessa, kunnissa. Kyseinen tiedon tarve liittyy niin poronhoidon kuin myös maankäytön ja metsätalouden suunnitteluun, toteuttamiseen ja ohjaukseen. Myös SYKE:n vetämässä luontotyyppien tilan seurantatyössä tarvitaan tietoa porolaidunten kasvillisuusmuutoksista, jota saadaan mm. laiduninventoinnin aineistoja ja tuloksia hyödyntämällä. Paliskuntien laitumista tuotettua tietoa käyetään monipuolisesti myös erilaisten poronhoitoalueelle sijoittuvien hankkeiden YVA-arvioinneissa.

Edellä mainituilla tahoilla on tällä hetkellä mahdollista saada laitumiin liittyvää tietoa mm. Syken ylläpitämässä Liiteri-järjestelmässä olevan poronhoidon paikkatietokannan kautta. Tätä paikkatietokantaa on koottu ja kehitetty Syken ja Luken yhteisissä hankkeissa.


Tavoite vuosille 2020-2021

Porolaidunseuranta-hanke on tuottanut perustiedot paliskuntien talvilaidunten määristä, kunnosta ja käytettävyydestä sekä niissä tapahtuneista muutoksista. Myös jäkälälaidunten kunnon muutosten syitä on analysoitu. Laidunten tilan ja käytettävyyden sekä niissä tapahtuneiden muutosten syiden selvittämiseksi tarvitaan kuitenkin edelleen laiduninventoinnin aineistoihin perustuvia monipuolisia analyysejä ja laitumiin liittyvän tiedon muokkaamista hyödyntämään monia käytännön tarpeita.

Vuosina 2020-2021 Porolaidunseuranta -hankkeen tavoitteita ovat:

1) Analysoidaan, mitkä tekijät selittävät maajäkälien muutosten ohella havaittuja varpujen ja sammalten muutoksia laitumilla.

2) Analysoidaan luppojäkälien runsauteen vaikuttavia syitä laidunmetsissä. Analyysitulosten perusteella tehdään lupon runsautta kuvaavat kartat paliskuntien alueista.

3) Kehitetään metodi, jolla talvilaidunten laatuun ja käytettävyyteen vaikuttavien eri tekijöiden vaikutuksia voidaan tarkastella yhtää aikaa ja yhdistää. Tehdään talvilaidunten käyttöarvoa kuvaavat yhdistelmäkartat paliskuntien talvilaitumista.

4) Tuotetaan ministeriön nimeämälle porotalouden tulevaisuustyöryhmälle sekä muille edellä mainituille tahoille porolaitumiin liittyviä tarvittavia tietoja.


Toteutus

Sammalten ja varpujen määriin ja määrien muutoksiin vaikuttavia eri vaikutustekijöitä analysoidaan samoin kuin jäkälien määriin vaikuttavia tekijöitä käyttämällä lineaarisia sekamalleja. Luppojen runsauteen vaikuttavia paikallisia ja alueellisia tekijöitä analysoidaan myös saman tyyppisillä tilastomalleilla. Lupon runsauttaa kuvaavat kartat tehdään analyysitulosten perusteella paikkatieto-ohjelmistoa hyödyntäen.

Kehitetään paikkatieto-ohjelmiston avulla menetelmä, jolla talvilaidunten laatuun, ravintokasvien määriin ja saatavuuteen, sekä maankäytön vaikutuksiin liittyvät tekijöiden vaikutuksia voidaan tarkastella yhtä aikaa ja yhdistää ne talvilaidunten laatua ja käyttöarvoa kuvaaviksi kartoiksi. Tehdää kailista paliskunnista talvilaidunten laatua ja käyttöarvoa kuvaavat yhdistelmäkartat.

Tuotetaan ministeriön nimeämälle porotalouden tulevaisuustyöryhmälle laitumiin liittyväää muuta tarvittavaa tietoa työryhmän työn aikana.


Tuotokset

1) Tuotetaan lupon alueellista ja paikallista runsautta kuvaavat kartat pinta-alatietoineen paliskuntien alueista. Liitetään nämä Syken Liiteri järjestelmäässä olevaan poronhoidon paikkatietokantaan.

2) Tuotetaan talvilaidunten laatua ja käyttöarvoa kuvaavat yhdistelmäkartat pinta-alatietoineen paliskuntien alueista. Liitetään nämä Syken Liiteri järjestelmäässä olevaan poronhoidon paikkatietokantaan.

3) Valmistellaan kansainväliseen tieteelliseen sarjaan käsikirjoitus, jossa kuvataan tehtyjen analyysien ja karttojen perusteella jäkälälaidunten kasvillisuusmiuutoksiin ja lupon runsauteen sekä myös talvilaidunten laatuun ja käytetävyyteen vaikuttaneet tekijät Suomen poronhoitoalueella. Käsikirjoituksesta tehdään myös kirjoitus Poromies-lehteen.

4) Tuotetaan ministeriön nimeämälle porotalouden tulevaisuustyöryhmälle laitumiin liittyväää tarvittavaa tietoa työryhmän työn aikana.


Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Porolaidunseuranta -hanke tuottaa monipuolista tietoa porolaitumista, niiden tilan muutoksista ja muutosten syistä hyödynnettäväksi poronhoidossa, sen hallinnossa ja poronhoidon kehittämisessä. Myös maankäytön ja metsätalouden suunnitteluun sekä luontotyyppien tilan seurantaan hanke tuottaa tietoa.

Asiakkaat

Porolaidunseuranta-hankkeen tuloksia hyödynnetään maa- ja metsätalousministeriön johtamassa porolukujen tarkistustyössä ja muussa porolaidunten käyttöön liittyvässä kehittämistyössä. Hankkeen tuloksia ja aineistoja hyödynnetään myös Paliskuntain yhdistyksessä ja paliskunnissa käytännön poronhoitoa suunniteltaessa ja kehitettäessä. ELY-keskuksessa, AVI:ssa, maakuntien liitossa ja kunnissa hankkeen tuloksia käytetään mm. porotalouden ja maankäytön suunnittelu- ja ohjaustyössä Myös Metsähallituksessa laidunaineistoja voidaan käyttää metsätalouden suunnittelutyöhön . Laidunaineistoja hyödynnetään myös SYKE:n ympäristön tilan seurantatyössä. Hankken aineistoja hyödynnetään monipuolisesti myös YVA-arvioinneissa ja poronhoitoon liittyvässä tutkimuksessa .

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Selvittää porojen talvilaidunten määrät, kunto ja käytettävyys pääosiltaan poronhoitoalueella vuosien 2016-2019 aikana sekä arvioida laidunten määrien ja tilan muutosten syitä viime vuosikymmenien aikana. Tuottaa vuosina 2020-2021 monipuolista tietoa ja aineistoja laidunten käytön kehittämiseksi.

Tuotetaan tiedot porojen talvilaidunten nykyisistä määristä, kunnosta ja käytettävyydestä sekä tiedot laidunten määrien ja tilan muutosten syistä. Raportti laitumista on julkaistu kesäkuussa 2019. Vuosien 2020-2021 aikana tuotetaan edelleen monipuolista tietoa ja aineistoja sekä julkaisuja laidunten laadusta ja käytettävyydestä sekä niiden muutoksista.