Porotalouden kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa

POROKILPA

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.03.2015

Tiivistelmä

Porotalouden heikon kannattavuuden ja alueellisten tuotantoerojen takia porotaloudelle on etsittävä ratkaisumalleja, millä elinkeinoa voitaisiin ohjata nykyistä kilpailukykyisemmällä ja kestävämmällä perustalla. Taloudellisesti kannattavaa yritystoimintaa voidaan vahvistaa yksikkökustannusten seurantaan soveltuvia työkaluja kehittämällä. Porotalouden edistämiseksi on arvioitava uusia vaihtoehtoisia ohjausjärjestelmiä, jotka huomioisivat nykyistä tehokkaammin poronhoidon lähtökohtien erot. Tavoite 1) Laajennetaan maatilayrityksille kehitettyä maatalouden yksikkökustannusjärjestelmää käsittämään myös porotalous. Yrityskohtainen yksikkökustannusjärjestelmä autaa yrittäjiä löytämään yrityksensä vahvuudet ja heikkoudet ja suuntaamaan kehittämistoimenpiteitä oikein. (MTT) 2) Poronhoitotapojen kannattavuus -osiosssa arvioidaan eri poronhoitotapojen pitkän aikavälin vaikutuksia porotalouteen. Case-tutkimuksessa verrataan kahden paliskunnan poronhoitotapojen erojen vaikutuksia porotalouden ja kannattavuuden kehittymiseen. (RKTL) 3) Vaihtoehtoiset toimenpidemallit -osiossa rakennetaan erilaisia toimenpidemalleja tarkoituksena arvioida, miten lähtökohdiltaan erilaisia tuotanto-olosuhteita voitaisiin ohjata niin, että poronhoidon taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys vahvistuisi. (RKTL) Menetelmät Yksikkökustannusjärjestelmän kehittämisessä yhdistetään reaaliprosessi- ja tuotantotietoa MTT:n porotalouden kannattavuuskirjanpitoaineistoon. Sen pohjalta kehitetään maatalouden yksikkökustannusjärjestelmää vastaava malli myös porotalouteen. Järjestelmän rakentamisen yhteydessä järjestetään työpaja eri porotalouden sidosryhmille. Toimenpidevaihtoehdot mallinnetaan kustannus-vaikuttavuus -analyysia käyttäen. Vaihtoehtojen yhteiskunnalliset kustannusvaikutukset arvioidaan rahassa, hyödyt mitataan fyysisinä hyötyinä. Toteutus Hankkeen toteuttavat RKTL:n Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimus ja porontutkimus sekä MTT:n Taloustutkimus