Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämeren kaaren alueella 2012-2015

Perämerenkaaren HaKU

Alkamispäivä

01.07.2012

Päättymispäivä

30.06.2015

Tiivistelmä

Happamat sulfaattimaat saivat alkunsa tuhansia vuosia sitten nykyisen Pohjanlahden rannikon peittäneessä Litorina-meressä, jonka pohjaan kerrostui pieneliöstöstä peräisin ollutta sulfidi-muotoista rikkiä. Maankohoamisen myötä entisen merenpohjan kuivuminen ja edelleen kui-vatus viljely- ja metsätalouskäyttöön on johtanut siihen, että merenpohjaan sedimentoitunut sulfidimuotoinen rikki on päässyt hapettumaan ja muodostamaan lopulta rikkihappoa, joka laskee voimakkaasti ympäristön happamuutta ja liuottaa samalla maasta metalleja vesiliukoi-seen muotoon, ja tästä on välitöntä haittaa peltoviljelylle. Haitta ei kuitenkaan rajoitu pelkäs-tään peltoalueille eikä edes ainoastaan maa-alueille, koska happamuus ja sen liuottamat metallit siirtyvät happamilta sulfaattimailta tapahtuvan valunnan yhteydessä ympäröiviin vesistöihin, joissa veden happamuuden lisääntyminen ja vesiliukoiset metallit ovat vakava uhka kalakannalle. Sulfaattimaihin sisältyvä riski realisoitui viimeksi vuoden 2006 lopulla Pohjois-Pohjanmaalla, jolloin jokiveden happamoituminen aiheutti Siikajoen alajuoksulla kalojen massakuolema. Olkijoen alkuperäinen harjus- ja tammukkakannan huomattiin myöhemmin taantuneen voimakkaasti ja lohikalaston arvioitiin toistaiseksi hävinneen. Todennäköisyys ongelmien toistuvuuteen kasvaa ilmastonmuutoksen myötä, koska sen arvi-oidaan johtavan mm. liian kuivien ja märkien kausien yleistymiseen. Vaikka ongelman ole-massaolo tiedetään, ongelma-alueiden maantieteellistä sijaintia ei kuitenkaan tunneta niin hyvin, että happamoitumisriski voitaisiin maankäytön suunnittelulla estää. Tässä hankkeessa selvitetään hankealueen happamien sulfaattimaiden sijainti ja ominaisuudet, arvioidaan toimenpiteiden soveltuvuutta happaman kuormituksen torjunnassa sekä sovelle-taan menetelmiä alueen happamuudesta kärsivissä vesistöissä. Tämä hanke liittyy kiinteästi ja on alueellista jatkumoa ´Happaman vesistökuormituksen ehkäisy Siikajoki-Pyhäjoki -alueella 2009-2011 (HaKu)´ -hankkeelle, josta saatuja tuloksia käytetään hyväksi em. torjuntamene-telmissä ja niiden soveltamisessa.