Root-related carbon fluxes – missing pieces in the boreal peatland carbon balance puzzle

PeatRoot SA 289116

Alkamispäivä

01.09.2015

Päättymispäivä

31.08.2019

Tavoitteet

Sanasta suo tulee mieleen puuton märkä maisema, rahkasammalet ja niistä muodostunut rahkaturve. Yli puolella soistamme turve on kuitenkin muodostunut pääosin sarojen, varpujen ja/tai puiden maanalaisista osista. Juuret ovat siis merkittävä osa näitä ekosysteemejä, ja niiden kautta kulkee huomattavia hiilivirtoja. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla helpotetaan juuritutkimusta, sekä tuottaa puuttuvaa tietoa soidemme kasvillisuuden juuriston tuotoksesta.

Tuotokset

Työkaluja juurten tuotoksen kartoitukseen erilaisissa suoekosysteemeissä, puuttuvaa tietoa maanalaisista hiilivirroista kasvihuonekaasuinventaariota ja ekosysteemimalleja varten, tieteellisiä julkaisuja, jotka lisäävät tietoa erilaisten luonnontilaisten ja metsäojitettujen soiden kasvillisuuden juuristoista ja niiden kautta kulkevista hiilivirroista.