Eri-ikäisrakenteinen metsänhoito vaihtoehtona tehometsätaloudelle metsäojitetuilla soilla

Pearson ERI-KHK

Alkamispäivä

01.06.2016

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Selvittää, voidaanko jatkuvapeitteisellä metsänkasvatuksella vähentää turvemaametsien käytön ympäristöhaittoja vaarantamatta puuston kasvua ja tuotosta.

Tuotokset

Arviot poimintahakkuiden vaikutuksista maan kasvihuonekaasutaseeseen verrattuina sekä hakkaamattomaan metsään että avohakkuualaan.