Taudinaiheuttajakohtainen tieto – uusi mahdollisuus utareterveyden edistämiseen

PATU

Alkamispäivä

01.04.2013

Päättymispäivä

30.06.2016

Tiivistelmä

Tutkimuksen päätarkoitus on tuottaa taudinaiheuttajakohtaista tietoa utaretulehduksen esiintymiseen johtavista riskitekijöistä sekä pienentää utaretulehduksen aiheuttamaa maidon laatu-, eläinten hyvinvointi-, kuluttajien ruokaturvallisuus- ja tuottajien tuloriskiä. Tavoitteen saavuttamiseksi 1) arvioidaan lehmän ominaisuuksien, karjakohtaisten tekijöiden ja eri taudinaiheuttajien aiheuttaman utaretulehduksen välisiä riippuvuussuhteita, 2) määritetään yleisimpien bakteerien aiheuttamien utaretulehdusten kustannukset ja kannattavat torjuntakeinot sekä 3) parannetaan PCR-pohjaisen testin diagnostista käyttökelpoisuutta. Aineisto muodostuu Valion laboratorioiden tietokannasta ja maitotilojen tuotosseurantatietokannasta. Bakteerikohtaiset utaretulehdustapaukset vuosilta 2010-2012 poimitaan tulkiten diagnoosit PCR-testin validointitutkimuksen tulosten avulla. Tuotosseurantarekistereistä poimitaan sekä lehmä- että karjakohtaiset tiedot, joiden yhteyttä eri bakteerien aiheuttamaan utaretulehdukseen tarkastellaan tilastollisin ja ekonometrisin menetelmin. Mallinnetaan taudin kustannuksia ja arvioidaan torjuntakeinojen taloudellisuutta. Utaretulehduksen esiintyvyys ja kroonikoiden osuus lasketaan solutietojen perusteella kolmelta vuosikymmeneltä ja niihin vaikuttavat tekijät analysoidaan. DNA-testin ja perinteisen viljelyn tuloksia sekä eri tavoin otettujen maitonäytteiden tuloksia vertaillaan. PCR-testin tulkintaohjelmaa kehitetään tulosten perusteella.