Metsiin liittyvien politiikka-analyysien organisointi Euroopassa (ORCHESTRA)

ORCHESTRA

Alkamispäivä

01.02.2013

Päättymispäivä

30.06.2017

Tiivistelmä

Euroopassa metsiin liittyviä asioita käsitellään politiikan eri sektoreilla ja tasoilla, mikä tekee niiden yhteisvaikutusten ennakoinnin haasteelliseksi. Metsiin liittyvien poliittisten tavoitteiden ja keinojen yhteensovittamiseksi tarvitaankin uusia keinoja. Vuoden 2013 alussa käynnistyneen eurooppalaisen ORCHESTRA-tutkijaverkoston (Forests, their Products and Services COST Action FP1207 Orchestrating forest-related policy analysis in Europe) tarkoituksena on 1) tarkastella erilaisia metsiin liittyviä poliittisia tavoitteita ja niiden toteutuskeinoja eri tasoilla, 2) parantaa niiden politiikka-analyysissä tarvittavia vaikutusarviota ja laskennallisia menetelmiä sekä 3) kehittää poliittisten prosessien tukeen ja organisointiin uusia tutkimukseen perustuvia analyysimenetelmiä ja lähestymistapoja. COST-rahoitusinstrumentti mahdollistaa yhteistyön eri maiden ja tieteenalojen välillä. Verkostossa on mukana yhteiskunta-, valtio-, talous- ja luonnontieteilijöitä sekä eri sidosryhmien edustajia mm. kansallisista ja kansainvälisistä järjestöistä ja toimielimistä. Yhteistyön tavoitteena on parantaa metsiin liittyvien poliittisten tavoitteiden yhteensopivuutta eri sektoreiden ja tasojen välillä sekä tehostaa niihin liittyviä politiikkakeinoja. Vuoteen 2017 kestävässä toiminnassa on jo mukana 28 maata sekä muita toimijoita kuten Euroopan metsäinstituutti (EFI), Euroopan Komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC), Euroopan Ympäristökeskus (EEA) ja YK:n Euroopan talouskomission puutalouskomitea (UNECE Timber Committee). Verkoston valmisteluun Suomessa osallistui asiantuntijoita Metlasta, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (MTT) sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta (MTK). Hanke tukee MMM:n työtä erityisesti EU:n ja muun eurooppalaisen metsäyhteistyön tulevaisuuteen vaikuttamisessa ja liittyy Luken päämääriin, joissa biotalouden päätöksentekoprosessit ja yhteiskunnalliset ohjauskeinot perustuvat laaja-alaiseen tietoon ja osaamiseen (erityisesti tutkimusteemoihin Luonnonvarojen sekä maa- ja vesialueiden kestävän hoidon ja käytön sekä hyödyntämiseen liittyvät hallinta- ja ohjauskeinot sekä politiikat ja Luonnonvarojen käytön yhteensovittaminen ja osallistamismenetelmät).