Orgaaninen aines maaperän tuottokyvyn kulmakivenä

Oranki

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

30.06.2019

Tiivistelmä

Alustava kuvaus:

1)Tausta ja tavoitteet
Orgaanisella aineksella on keskeinen merkitys maan viljavuuteen, sillä se ylläpitää biodiversiteettiä, mahdollistaa kestävän ja toimivan mururakenteen muodostumisen sekä pidättää ja vapauttaa ravinteita. Maaperän orgaanisen aineksen väheneminen ja sitä myötä viljelymaiden tuottokyvyn heikkeneminen on merkittävä globaali ongelma. Sen taustalla on usein orgaanisen aineksen hajotusta kiihdyttävät viljelytoimenpiteet sekä yksipuolinen viljely, jonka seurauksena maahan jäävien kasvinjätteiden määrä pienenee. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan myös suomalaisissa maatalousmaissa orgaanisen aineksen määrä on viime vuosikymmeninä jatkuvasti laskenut. Maan orgaanisen aineksen hävikin ehkäiseminen vaikuttaisi todennäköisesti positiivisesti ruuan tuotannon tehokkuuteen ja taloudellisuuteen sekä ympäristön tilaan. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisten viljelytoimenpiteiden vaikutuksesta maan orgaaniseen ainekseen.

2) Toteutus
Työssä vertaillaan lohkoja, joilla ravinnepanos saadaan hyödynnettyä tehokkaasti (suuri sato pienellä ravinnetaseella) lohkoihin, joilla ei saada toivottua satovastetta (pieni sato suurella ravinnetaseella) ja pyritään löytämään sadonmuodostuksen eroja selittäviä tekijöitä mm. tutkimalla maan orgaanisen aineksen pitoisuutta sekä orgaanisten ravinteiden määrää, maan rakennetta ja vedenpidätysominaisuuksia sekä biologista aktiivisuutta. Tilastollisen mallinnuksen avulla tunnistetaan kenttämittausten tuloksista (orgaanisen aineksen pitoisuuteen linkittyvät maan rakenteelliset ominaisuudet ja ravinteisuus) sekä viljelijähaastatteluin selvitetyistä viljelytoimista maan kasvukuntoon / orgaanisen aineksen säilymiseen keskeisimmin vaikuttavat tekijät. Työ sisältää myös maan orgaanisen aineksen hävikistä ja toisaalta säilyttämisestä aiheuttavien kustannusten laskentaa ja orgaanisen aineksen ja ravinteisuuden välisen yhteyden mallinnusta sekä uudenlaisen tiedonvälityskanavan käyttöönoton.

3) Tuotokset
2 tieteellistä julkaisua, 1-2 pro gradu työtä.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tuloksia voidaan hyödyntää maatalouden taloudellisen kannattavuuden parantamisessa sekä ympäristövaikutusten vähentämisessä. Tulokset viedään käytäntöön peda-net alustalle luotavan interaktiivisen verkkosovelluksen kautta ja sidosryhmille järjestettävän workshopin avulla.

5) Asiakkaat
MMM, viljelyneuvojat, viljelijät