Optimizing Pathways and Market Systems for Enhanced Competitiveness of Sustainable Bio-Energy and Technologies in Europe

Optimizing Pathways and Market

Alkamispäivä

01.04.2013

Päättymispäivä

31.03.2016

Tiivistelmä

BIOTEAM-projektissa arvioidaan bioenergian mahdollisuuksia ja kestävyyttä yksinkertaisella ja yhtenäisellä menetelmällä. EU:n ja Suomen tavoitteena on vähentää energian kulutusta, kasvattaa energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Lähitulevaisuuden tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Yksi uusiutuvan energian lähde ovat biomassat. Biomassoista tuotetun energian käytön uskotaankin kasvavan lähitulevaisuudessa. Etenkin Suomessa bioenergia on tällä hetkellä pääasiallinen uusiutuvan energian lähde. Esiin on viime aikoina noussut monenlaisia kysymyksiä biomassojen bioenergiakäytön kestävyydestä. BIOTEAM-projekti keskittyy juuri näihin kysymyksiin. Teemme yhteistyötä kuuden EU-maan kanssa. Hankkeessa mukana olevat maat ovat Suomi, Hollanti (koordinaattori), Italia, Liettua, Puola ja Saksa. Pyrimme laatimaan kestävyyskriteeristön, joka ottaa huomioon EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RED) artiklan 17, mutta kattaa myös bioenergiaketjujen talouden, ympäristön ja sosiaalisen ulottuvuuden positiiviset ja negatiiviset vaikutukset sekä paikallisesti että globaalisti. Olemme kehittäneet bioenergian kestävyyden arviointimenetelmää koostamalla eri arviointijärjestelmistä merkittävimmät kriteerit (Taulukko). Tarkoituksena on testata näillä kriteereillä kuusi bioenergiapolkua kaikissa mukana olevissa maissa. Nämä polut ovat: 1. Biokaasu – yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto (CHP) 2. Biometaani–syöttö maakaasuverkkoon 3. Energiapellettien valmistus ja poltto 4. Kiinteiden biomassojen poltto 5. Biodieselin valmistus 6. Bioetanolin valmistus Lisäksi mietimme biomassojen vaihtoehtoisia käyttömuotoja ja arvioimme myös vaihtoehtoisen käytön kestävyyttä. Suomessa on kaksi BIOTEAM-partneria, Luke ja UEF. Luke tutkii etenkin maatalousalan biomassojen käyttöä. Tutkittavana ovat sekä varta vasten bioenergiaksi tuotettavat biomassat, kuten nurmet ja viljat, että maatalouden sivuvirrat, kuten lanta, naatit ja oljet. UEF (Itä-Suomen yliopisto) tutkii metsätaloudessa tuotettavien biomassojen ja mahdollisten pellolla kasvatettavien puuvartisten kasvien, kuten pajun, käyttöä energiaksi. Projektissa tehdään haastatteluja ja elinkaariarviointeja, joista yksinkertaisin on kasvihuonekaasupäästöjen laskenta. Työläimpiä arviointeja ovat bioenergian taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden arvioinnit, sillä niiden kaikille indikaattoreille ei vielä ole mitattavia suureita. Haastateltavina meillä on erilaisten bioenergiaa tuottavien laitosten toimijat, ympäristölupien myöntäjät, työ- ja elinkeinoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön sekä maa- ja metsätalouden eri alojen työntekijät ja toimijat.