Oiva-järjestelmän vaikutukset elintarvikevalvontaan ja yritysten toimintaan: riskikäsitykset ja ratkaisukeskeisen valvonnan haasteet

OIVA

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

30.06.2019

Tiivistelmä

Suomessa elintarvikevalvontaa tehdään Oiva-järjestelmän mukaisesti 1.5.2013 lähtien. Oiva-järjestelmä on vaikuttanut hyvin merkittävällä tavalla tarkastusten tekemiseen ja tulosten arviointiin ja siten suoraan elintarvikealan yrityksiin. Elintarvike- valvonnassa on aikaisemmin havaittu haasteita vaikuttavuudessa, tasapuolisuudessa ja yritysten toiminnan mahdollistamisessa. Oiva-järjestelmään on ladattu suuret odotukset yllä olevien tekijöiden kehittämisessä. Oiva-järjestelmän toimivuuteen vaikuttaa olennaisesti valvojan ja toimijan yhteistyö. Suosiollisena valvonnan vaikuttavuudelle ja toimijan erilaisten toimintojen mahdollistamiselle pidetään neuvovaa ja ratkaisukeskeistä valvontaa. Valvojan ja toimijan yhteistyöhön vaikuttaa olennaisesti myös käsitys toimintaan liittyvän riskin suuruudesta. Jos valvojien ja toimijoiden riskikäsitykset eroavat, tulisi selvittää, onko kyse valvojan tai toimijan epätietoisuudesta tai turhasta vaatimuksesta, jonka voisi purkaa. Oiva-järjestelmä antaa myös hyvät lähtökohdat valvonnan yhdenmukaistamiseen, mutta siitä huolimatta havaitaan yhä suuria eroja arvioinneissa, joiden syyt tulee selvittää paikallisesti. Elintarvikeala on myös esittänyt huolensa valvontatulosten määräytymisperusteiden tarkoituksenmukaisuudesta. Tässä hankkeessa tutkitaan miten oiva-järjestelmä mahdollistaa tasapuolisen, riskiperustaisen valvonnan sekä monimuotoisen elintarvikealan toiminnan.

Aikaisemmissa hankkeissa on osoitettu, että valvonnan vaikuttavuudessa ja yhdenmukaisuudessa on paljon kehitettävää. On myös osoitettu, että valvonnassa annettava neuvonta on monelle toimijalle tärkeää. Näissä hankkeissa korostuivat erityisesti valvojan ja yrittäjän yhteistyö sekä toimijoiden toimintamahdollisuuksien edistämisen huomioiminen valvonnassa.

Tavoitteena on tutkia Oiva-järjestelmän toimivuutta valvonnan ja yritysten näkökulmasta. Erityisesti tutkitaan miten yhdenmukainen, neuvova ja ratkaisukeskeinen elintarviketurvallisuuden huomioiva ja monipuolisen elintarvikeyritystoiminnan mahdollistama valvonta toteutuu oiva-järjestelmässä.

Tutkimuksessa käytetään monitieteellistä ja monimetodista lähestymistapaa hyödyntäen erilaisia aineistoja, joilla voidaan tutkia oiva-järjestelmän vaikuttavuutta, alueellisia eroja sekä valvonnan ratkaisukeskeisyyttä ja yritysvaikutuksia. Käytämme oiva-raporttien analysoinnissa soveltuvia tilastotieteellisiä menetelmiä. Kyselytutkimukset ja fokusryhmähaastattelut valvojille ja toimijoille ja työpajat valvojille antavat monipuolista tietoa, jonka avulla saadaan käytännönläheistä soveltavaa tietoa neuvovan ja ratkaisukeskeisen tasapuolisen valvonnan haasteista ja sen edistämisestä.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Selvittää Oiva-järjestelmän vaikuttavuutta toimijoiden, valvojien ja kuluttajien näkökulmasta.

Tieteelliset artikkelit, väitöskirja