NautaTieto2020

NautaTieto2020

Alkamispäivä

01.09.2015

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

NautaTieto2020 -hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen tavoitteena on, että naudanlihantuottajat sekä alan koulutus, neuvonta ja muut relevantit alan intressiryhmät saavat oman toimintansa suunnittelua, kehittämistä ja toteutusta varten käyttöönsä kootusti ja jäsennellysti nautasektorin uusinta tutkimustietoa. Tiedonvälityksen tavoitteena on tuoda sektorille uusia innovaatioita ja parantaa siten tuotannon kannattavuutta. Toiminnalla pyritään luomaan edellytyksiä naudanlihantuotannon säilymiselle ja kasvulle sekä tuottajien motivaation säilymiselle.

Hankkeen toiminta jakaantuu kolmeen osioon: 1) Kirjallisuusselvitykset, 2) Kongressi- ja seminaarimatkat ja 3) Alueelliset seminaarit. Kirjallisuusselvitysten avulla hankitaan paikalliset tuotanto-olosuhteet huomioiden relevanttia uutta tutkimustietoa kohdennettuihin tuotannon kehittämistarpeisiin. Tutkimustieto muokataan mahdolli-simman luettavaan suomenkieliseen muotoon ja julkaistaan kaikkien kiinnostuneiden saataville sekä sähköisesti että painetussa asussa. Suunnitellut kirjallisuusselvitykset kytkeytyvät naudanlihantuotannon kilpailukyvyn parantamiseen ja uusien innovaatioiden jalkauttamiseen. Uusimman tutkimustiedon päivitys antaa myös hyvät valmiudet suunnitella uudet hankkeet niin, että ne voivat kustannustehokkaasti kohdentua paikkamaan nykytietämyksen merkittävimpiä katvealueita.

Hankkeessa toteutettavat kirjallisuusselvitykset:
1.Ohjeita eMerkin hyödyntämiseen ja käyttöön tilatasolla
2.Katse pihvivasikkaan
3.Uudistushiehojen ja siitossonnien kasvatuksen erityiskysymykset
4.Ruokintasuositukset emolehmille
5.Ultraäänitekniikan hyödyntäminen lihanautojen jalostuksessa ja teurasoptimoinnissa
6.Emolehmien ja kasvavien nautojen laidunnukset uusimmat tuulet

Kaikkein uusimmat tutkimustulokset eivät ole vielä jalostuneet tieteellisiksi artikkeleiksi saakka, vaan niitä esitellään kansainvälisissä tutkijakongresseissa ja seminaareissa. Tämän vuoksi hankkeen yksi keskeinen toimenpide on osallistua keskeisimmiksi katsottuihin alan kansainvälisiin kongresseihin sekä kerätä ja jalostaa niistä saatava uusin tieto kotimaisten toimijoiden tietoisuuteen. Tieto välitetään sähköisten matkaraporttien, ammattilehtiartikkelien ja neuvonnallisten tiedotustilaisuuksien kautta.

Hanke verkottuu muiden naudanlihantuotantoon liittyvien hankkeiden kanssa. Tiedon-välitystä tehdään sähköisten ja painettujen julkaisujen kautta ja tiedotusta kehitetään elinkeinon tarpeiden mukaan. Keskeisessä osassa on hankealueella järjestettävät alueelliset seminaarit, joissa tutkimus ja kehitys, koulutus, neuvonta ja tuottaja kohtaavat ja voivat keskustella ajankohtaisista asioista ja teemoista. Seminaareihin hankitaan puhujiksi huippuasiantuntijoita niin Suomesta, kuin ulkomailtakin, jotta viimeisin olemassa oleva tieto saadaan välitettyä elinkeinolle. Myös kirjallisuusselvitysten kautta saatua tietoa jaetaan seminaarien kautta.