Luontoympäristöt liikunta-aktiivisuuden edistäjänä Suomessa

NATUREMOVE

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.03.2019

Tiivistelmä

Suomalaisten liikkumattomuus ja ylipaino altistaa monille terveyden riskitekijöille esim. kakkostyypin diabetekselle. Työssäkäyvien jaksamiseen ja stressistä palautumiseen tarvitaan uusia keinoja. Luontoympäristö luo matalan kynnyksen mahdollisuuksia liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi. Liikkuminen kodin lähellä olevilla viheralueilla on edullista, ekologista ja helposti saavutettavaa sekä tasa-arvoa lisäävää. Vaikka luontoympäristöjen yhteys liikunta-aktiivisuuteen on todettu useissa tutkimuksissa, hyötyjiä ovat erityisesti ne, jotka jo tällä hetkellä liikkuvat paljon luonnossa ja joilla on helppo pääsy luontoon.
Tutkimuksen tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia liikkumattomuuden ja fyysisen aktiivisuuden syihin. Tämä toteutetaan tarkastelemalla luonnon saavutettavuutta asuinympäristössä ja sen vaikutusta liikunta-aktiivisuuteen. Samalla pyritään tunnistamaan asuinympäristössä paikkoja, jotka ovat joko liikunta-aktiivisuuden lisääntymisen kautta terveyttä edistäviä tai passivoivan vaikutuksen takia terveyttä heikentäviä. Lisäksi selvitetään luontosuhteen yksilöllisiä eroja ja sen mahdollisia vaikutuksia liikunta-aktiivisuuteen.
Tutkimuksen kautta ymmärretään paremmin liikuntaa edistäviä mekanismeja, mikä auttaa suunnittelemaan aktiivista elämäntapaa tukevia elinympäristöjä sekä kehittämään liikuntapalveluita erilaisille ryhmille. Tutkimustietoa tuodaan kansalliseen ja kunnalliseen päätöksentekoon sekä asuinympäristöjen kaavoitukseen, mutta myös palvelemaan liikuntapolitiikkaa.
Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa ja se on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2016-2018.


Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Naturemove-hanke tutkii uusia tapoja edistää kansalaisten liikunta-aktiivisuutta.
Viherympäristöillä on nykyiselläänkin tärkeä rooli asukkaiden arjessa. Lisää tietoa tarvitaan kuitenkin siitä millaiset viherympäristöt edistävät luontoliikuntaa ja aktiivista elämäntapaa. Tavoitteena on myös ymmärtää luontosuhteen yksilöllisiä eroja ja mahdollisia vaikutuksia liikunta-aktiivisuuteen. Tutkimus hyödyntää laajoja väestöaineistoja tutkimuskysymyksiin vastaamisessa.

Tutkimuksen avulla ymmärretään paremmin liikuntaa edistävät mekanismit ja tuotetaan tietoa aktiivista elämäntapaa edistävistä ympäristöistä. Tuloksia julkaistaan tiedeartikkeleissa sekä ammattilaisille ja kansalaisille suunnatuissa artikkeleissa ja blogikirjoituksissa sekä osallistumalla eri tavoin keskusteluun ja tiedon käytäntöön vientiin.

NatureMove-tutkimus etsii keinoja edistää liikunnallista elämäntapaa luonnon avulla

Kaupunkien luontoalueet kuten metsät, puistot ja rannat ovat tärkeitä asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle. NatureMoven tavoitteena on tutkia luonnon saavutettavuutta asuinympäristössä ja sen vaikutusta liikkumiseen sekä selvittää luontosuhteen yksilöllisiä eroja ja sen mahdollista vaikutusta liikunta-aktiivisuuteen. Lisäksi pyritään tunnistamaan paikkoja ja laatutekijöitä, jotka ovat liikkumista lisääviä tai vähentäviä. Tutkimustieto auttaa suunnittelemaan aktiivista elämäntapaa tukevia elinympäristöjä sekä kehittämään liikuntapalveluita erilaisille ryhmille. Tietoa tuodaan kansalliseen ja kunnalliseen päätöksentekoon sekä asuinympäristöjen kaavoitukseen sekä palvelemaan liikuntapolitiikkaa.

Helsinkiläisten ulkoilu ja liikkuminen luonnossa -kyselyssä helsinkiläiset pääsevät kertomaan heille tärkeistä paikoista, joissa liikutaan, oleskellaan tai harrastetaan luonnossa omassa lähiympäristössä. Lisäksi kyselyllä etsitään paikkoja, joita pitäisi asukkaiden mielestä kehittää.

Tutkimukseen osallistuvat on poimittu satunnaisesti Helsingin 18–80-vuotiaasta väestöstä eri puolilta Helsinkiä. Kutsu kyselyyn on lähetetty henkilökohtaisesti postitse sisältäen henkilökohtaisen vastauslinkin ja ohjeet vastaamiseen.

Naturemove ’Luontoympäristöt liikunta-aktiivisuuden edistäjänä Suomessa’ -projektia rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Luonnonvarakeskus. NatureMove toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa vuosina 2016–2018.

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.  Luken tavoitteena on myös edistää luonnon aineettomista arvoista saatavaa hyötyä ihmisille.