Mikrobilääkeresistenssi ja -jäämät nautatiloilla – vaikutukset ympäristöön ja terveyteen

NAMI Mikrobilääkeresistenssi j

Alkamispäivä

01.03.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Nautojen infektiotautien hoitoon käytetään Suomessa määrällisesti suuri määrä mikrobilääkkeitä. Käytön seurauksena nautojen mikrobiston, myös zoonoosia aiheuttavien bakteerien, mikrobilääkeresistenssi on lisääntynyt. Sekä mikrobilääkkeet että resistentit bakteerit leviävät tuotantoeläinten ympäristöön ja edelleen muualle ympäristöön. Resistenttien bakteerien ja mikrobilääkkeiden samanaikainen kulkeutuminen suosii resistenssin lisääntymistä. Resistenttien bakteerien ja mikrobilääkkeiden kulkeutuminen eläintiloilla, ruokaketjussa ja ympäristössä tunnetaan puutteellisesti, Suomen olosuhteissa aihepiiriä ei juurikaan ole tutkittu. Lantaa pyritään prosessoimaan eri menetelmin, jotta ravinteet ja energiasisältö voidaan hyödyntää ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti, prosessointimenetelmät voivat vaikuttaa sekä resistenssin kulkeutumisreitteihin että resistenssin lisääntymiseen. Mikrobilääkkeet taas voivat vaikuttaa lannan prosessointiin ja toisaalta osittain hajota prosessoinnissa.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää, miten mikrobilääkkeille resistentit bakteerit ja resistenssigeenit sekä mikrobilääkkeet aineenvaihduntatuotteineen kulkeutuvat Suomen olosuhteissa lääkityistä naudoista lantaketjun kautta tilaympäristöön ja edelleen muuhun ympäristöön. Tutkimus on monitieteinen pilottihanke, jossa yhdistyvät elintarviketurvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.

Hankkeen 1. osiossa ”Resistentit bakteerit, resistenssitekijät ja mikrobilääkkeet tilamittakaavan lantaketjussa” kartoitetaan näytteenotolla tilamittakaavassa valittujen mikrobilääkkeiden ja resistenttien bakteerikantojen esiintymistä karjasuojissa, lannankäsittelyssä ja peltomaassa. Hankkeen 2. osiossa ”Resistenssi ja mikrobilääkkeet simuloidussa lantaketjussa” tehdään 1. osion tulosten sekä kirjallisuuden perusteella valittuja laboratoriomittakaavan kokeita sekä täsmennetään tilamittakaavaa korkeammilla pitoisuuksilla resistenssin ja mikrobilääkkeiden kulkeutumista lantaketjussa. Hankkeen 3. osio ”Resistenssin ja mikrobilääkkeiden kulkeutumisen hallintakeinot sekä liityntä ympäristövaikutuksiin” yhdistää osiot 1 ja 2 arvioidessaan mikrobilääkeresistenssin ja mikrobilääkkeiden merkitystä ja erilaisten toimenpideskenaarioiden vaikutusta lantaketjussa. Tässä yhteydessä arvioidaan myös toimenpideskenaarioiden ympäristövaikutuksia laajemmin.

Hankkeen toteuttavat yhdessä Evira, Luke ja SYKE.