Myrskytuhojen tienvarsi-inventointi

MYTI

Alkamispäivä

01.06.2016

Päättymispäivä

31.03.2018

Tavoitteet

Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän kovien tuulien ja myrskyjen osuutta Suomessa. Ilmaston lämpenemisen seurauksena puiden myrskytuhoriskit kasvavat etenkin syksyisin, koska maa on pidempään sulana ja puut ovat alttiimpia kaatumaan juurineen. Toisaalta talviaikaisen sadannan lisääntyminen kasvattaa puiden lumikuormaa ja altistaa ne talvisille tuulituhoille. Suurialaisen myrskytuhon tapahduttua tarvitaan nopeasti luotettava tilannekuva tuhojen laajuudesta. Tilannekuvan perusteella viestitään ja lisätään eri toimijatahojen tietoisuutta jatkotoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen käynnistämiseksi. Projektin tavoitteena on kehittää edullinen menetelmä nopean ja luotettavan tilannekuvan saamiseksi.

Tuotokset

Projektissa tuotetaan malli tuhojen havaitsemisen todennäköisyydestä tieltä käsin sekä menetelmä tuhon määrän (tuhoutunut puusto (m3), tuhopinta-alan (ha)) ja laadun estimoimiseksi. Mallien luotettavuuden parantamiseksi käytetään olemassa olevaa tuholaueen metsävaratietoa.