Multi-source National Forest Inventory data for forest production and utilization analyses at different levels

MVMI-2-MELA

Alkamispäivä

01.10.2016

Päättymispäivä

31.01.2017

Tiivistelmä

Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) koeala-aineistoa käytetään yleisesti erilaisten vaikuttavuus- ja skenaariolaskelmien lähtöaineistona valtakunnan ja maakuntatasolla. Vastaaville vaikuttavuuslaskelmille esimerkiksi metsien käytön rajoituksista hakkuumahdollisuuksiin on kysyntää myös pienemmillä alueilla kuten kunta- ja kylätasolla. Lisäksi laskelmiin olisi tarve liittää paikkaan sidottuja käyttörajoitus- tai elinympäristötietoja ja selvittää esimerkiksi uhanalaisten lajien suojelua erilaisissa metsien käsittely- ja kehitysvaihtoehdoissa.

VMI-otanta on suunniteltu tuottamaan luotettavia metsävaratietoja suuralueille, mutta satelliittikuvien avulla koealoilta mitatut puustotiedot voidaan estimoida myös pienemmille alueille. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tällä nk. monilähteisen VMI:n (MVMI:n) avulla lähtötiedot MELA-hakkuulaskelmiin. VMI-koealojen painot eli edustavuus laskentayksiköillä estimoidaan k:n lähimmän naapurin menetelmällä ja estimoinnissa testataan erilaisia kuvapiirteitä. Laskentayksikköinä käytetään satelliittikuvilta automaattisesti tuotettuja segmenttejä, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin metsikkökuviota.

Menetelmän avulla voidaan tuottaa kattavat ja ajantasaiset puustotiedot hakkuumahdollisuusarvioiden lähtötiedoiksi pienalueilla. Satelliittikuvien hyödyntäminen mahdollistaa erilaisten paikkaan sidottujen tietojen yhdistämisen hakkuulaskelmiin ja laskelmat esimerkiksi yleiskaavamerkinnöistä ja -määräyksistä aiheutuvien rajoitusten vaikutuksista hakkuukertymiin ja kantorahatuloihin kuntatasolla.