Mvero – Metsäverotuksen kehittämistarpeet

Mvero

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

30.04.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

Yrittäjämäisen metsätalouden harjoittamisen edistäminen ja metsätilakoon kasvattaminen nähdään keskeisinä kehittämiskohteina Kansallinen metsästrategia 2015:ssa. Metsäverotuksen kehittämisselvitys liittyy näiden toimenpiteiden edistämiseen, ja on osa sitä metsästrategian hankesalkun hanketta, joka koskee aktiivisen metsätalouden, puun markkinoille tulon ja metsänomistusrakenteen kehittämistä. Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää myös metsästrategian hankkeessa ”Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä ja resurssitehokas metsänhoito”.
Selvityksen tavoitteena on tuottaa perusteltu esitys niistä toteuttamiskelpoisista – perustuslain ja EU:n valtiontukisääntöjen mukaisista – toimenpiteistä, joilla voidaan edistää seuraavia elinkeinopoliittisia tavoitteita: 1) metsänomistajia aktivointi metsien hoitoon ja puukauppaan, 2) metsätilarakenteen parantaminen ja 3) metsänomistusrakenteen parantaminen. Selvityksessä analysoidaan soveltuvin osin esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksia metsätalouden harjoittamiseen ja valtion verokertymään sekä edellä mainittuihin elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin ja metsätilamarkkinoihin.

2) Toteutus

Selvityksessä hyödynnetään lähivuosina tehtyjä ja meneillään olevia tutkimuksia sekä muuta käytössä olevaa materiaalia ja aineistoja. Työssä tarkastellaan seuraavia toimenpiteitä: sukupolvenvaihdoshuojennus lahja- ja perintöverolakiin, MYEL-eläkevakuutus, metsävähennyksen tasokorotus, tuloutuksen poisto ja laajennus erilaisille yhtiömuodoille, yrittäjävähennys, kuolinpesien purkaminen ja luovutusvoittoveron huojennus. Metsänomistajien aktivointiin liittyviä verotuksellisia keinoja mukaan lukien vaihtoehdot metsien hoitoa aktivoivalle suoralle tuelle arvioidaan aiempien selvitysten ja PTT:ssä tekeillä olevan kyselytutkimuksen pohjalta. PTT:llä on tekeillä selvitys kuolinpesien purkamista edistävistä toimenpiteistä, jota hyödynnetään tässä selvityksessä. Metsäverotuksen muutosten vaikutuksia analysoidaan Lukessa kehitetyllä FinFEP-mallilla, joka vaatii laskenta-algoritmien kehittämistä, sekä Excel-pohjaisilla tarkoitusta varten tehtävillä laskentaohjelmilla.

3) Tuotokset

Tuloksista laaditaan väliraportteja ja loppuraportti ministeriölle.


4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Selvitys on osa Kansallisen metsästrategia 2025 hankesalkkua ja sen tulokset tukevat pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitetta puun käytön lisäämiseksi. Tuloksia hyödynnettäisiin ministeriöissä metsäverolakien mahdollisten muutosten valmistelutyössä.
Hanke tukee Luken temaattista ohjelmaa Kestävän luonnonvaratalouden sosioekonomia.
Ministeriölle laaditaan raportit ja keskeiset tulokset esitellään ministeriön koolle kutsumalle sidosryhmäkokoukselle. Tiedottamisesta sovitaan ministeriön kanssa.


5) Asiakkaat

Maa- ja metsätalousministeriö ja valtionvarainministeriö.