Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen metsänhoidossa

MoniEko

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Metsät tuottavat monia ekosysteemipalveluja kuten esimerkiksi raakapuuta, keräilytuotteita, riistaa, hiilensidontaa ja maisema-arvoja. Metsien kestävän käytön tueksi tarvitaan kokonaisvaltaista tietoa eri ekosysteemipalvelujen tuotantomahdollisuuksista ja vaihtosuhteista sekä ohjauskeinojen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Tässä projektissa tarkastellaan ekosysteemipalvelujen ylläpitämisen ja tuottamisen kustannustehokkuutta numeerisen optimoinnin keinoin. Tätä varten kartoitetaan olemassa olevan tiedon pohjalta ekosysteemipalvelujen tuotantofunktioita, jotka yhdistetään MELA ja Motti -ohjelmistoihin. MELA ja Motti laskelmien avulla tavoitteena on selvittää, miten metsien käytön mahdolliset muutokset ja metsiköiden erilaiset käsittelytavat vaikuttavat ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimuotoisuuteen puuntuotannon ohella metsikkö-, metsämaisema- ja suuraluetasoilla. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa ohjauskeinoja, jotka edesauttavat ylläpitämään ja tuottamaan samanaikaisesti monia ekosysteemipalveluja ja luonnon monimuotoisuutta. Tutkimus on kansainvälisesti merkittävää ja tulokset palvelevat metsäsuunnittelua sekä metsänkäsittelyohjeiden ja muiden ohjauskeinojen suunnittelua. Lisäksi tulokset edesauttavat alueellisten ja valtakunnallisten metsäohjelmien sekä metsäpolitiikan suunnittelua. Metsien ekosysteemipalveluiden kokonaisvaltaisen tarkastelun myötä voidaan saavuttaa aiempaa laajempi yhteisymmärrys ja hyväksyntä metsien eri käyttömuotojen tueksi.