Miten kokopuun ja runkopuun korjuu kannattaa tehdä metsämaan viljavuuden säilymisen kannalta?

Miten kokopuun ja runkopuun korjuu kanna

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

28.08.2016

Tiivistelmä

Tausta ja tavoitteet
Marjatta ja Eino Kollin säätiön myöntämällä apurahalla selvitetään hakkuutähteen korjuuseen liittyviä kysymyksiä: miten korjuu kannattaa tehdä metsämaan viljavuuden säilyttämisen ja ravinnehäviöiden estämisen kannalta. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti typpikysymyksiin, koska typpi on kangasmailla useimmiten puuston kasvua rajoittava tekijä, toisaalta nitraattityppi huuhtoutuu herkästi. Tutkimus liittyy Bioenergia2020 -tutkimusohjelmaan.

Toteutus
Tutkimuksessa käytetään aiempia hakkuutähdekokeisiin liittyviä hankkeen tutkijoiden aineistoja ja tehdään uusia tutkimuksia uudella hakkuutähdekasakokeella.

Tuotokset
Osana tieteellisiä julkaisuja ja raportti säätiölle.

Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tuloksia hyödynnetään omalta osaltaan hakkuutähteen korjuutapoja vertailtaessa (esim. optimaalinen hakkuutähteen määrä maan tuottokykyä ajatellen).

Asiakkaat
Tiedeyhteisö ja metsäpuolen käytännön toimijat.