Metsikön kasvatusvaihtoehtojen tuotos- ja tuottovaikutukset

Metsikön kasvatusvaihtoehtojen tuotos- j

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Projekti tuottaa ja välittää tutkimustietoa metsien käsittelyvaihtoehtojen vaikutuksista metsien kestävän käytön eri näkökulmista. Toiminta tukee sekä Luken keskeisiä strategisia tavoitteita että MMM:n asettamia tulostavoitetta koskien metsiin perustuvan biotalouden edistämistä ja metsätalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Projektissa uotetaan tutkimustietoa erilaisten metsikön käsittelyn kasvu- ja tuotosvaikutuksista sisältäen vaikutukset puusto kasvuun ja kehitykseen, hakkuukertymien määrään ja laatuun sekä puustoon sitoutuneen hiilen määrään. Lisäksi tarkastellaan toteutettujen käsittelyketjujen kustannustehokkuutta ja kannattavuutta yhdistämällä tarkkaan tunnettu käsittelyhistoria ja mitattu kertymätieto, sekä erilaiset hinta- ja kustannusoletukset. Tutkimusmenetelmässä yhdistetään tehokkaasti kestokokeilta kerätty mittaustieto ja mallipohjaiset analyysimenetelmät. Hankkeessa laaditaan ja esitetään vertailulaskelmia mm. eri-ikäisen ja tasaikäisen metsänkasvatuksen tuotos- ja tuottovaikutuksista. Projektissa toteutetaan www-ympäristössä toimiva tietopalvelusovellus, jonka tavoitteena on havainnollistaa metsien käsittelyn tuotos- ja tuottovaikutuksia eri kasvupaikoilla ja maan eri osissa ja siten auttaa metsänkäsittely -päätösten teossa. Laaditaan sovellus, jonka avulla voidaan tarkastella valitulla maantieteellisellä alueella vaihtoehtoisten metsänkäsittelytapojen vaikutuksia. Käyttöliittymä mahdollistaa käsittelyvaikutusten tarkastelun eri näkökulmista. Puuston kasvun ja hakkuukertymien ohella voidaan tarkastella puustoon sitoutuneita hiilivaroja, monimuotoisuuden kannalta tärkeitä rakennepiirteitä, sekä tehtyjen metsänkäsittelyjen kustannustehokkuutta ja metsikön kasvatuksen kannattavuutta valituilla hinnoilla ja kustannuksilla.