Metsikködynamiikan ennustaminen ja MOTTI-ohjelmiston kehittäminen

Metsikködynamiikan ennustaminen ja MOTTI

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään metsikködynamiikan ennustemalleja, simulointimenetelmiä, sekä kehitetään simulointiohjelmistoa, jonka avulla laadittuja malleja voidaan tehokkaasti soveltaa niin tutkimuksen kuin käytännönkin tarpeisiin. Metsikködynamiikan mallinnuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla metsikön puiden koko- ja laatujakauma voidaan kuvata ja sen tuleva kehitys ennustaa vaihtoehtoisille metsänkäsittelymenetelmille siten, että ennusteiden luotettavuus tunnetaan tai niistä voidaan antaa perusteltu arvio. Tärkeimpinä tutkimuskohteina ovat 1) lisätä metsän kehityksen ennustemallien luotettavuutta ja laajentaa käyttöalaa, 2) kehittää menetelmiä mallien kalibroimiseksi metsikkö- tai aluetasolle ja 3) kehittää mallien ja simulointitulosten luotettavuuden arviointimenetelmiä. MOTTI-ohjelmistoa kehitetään liittämällä siihen uusia malleja ja menetelmiä. Ohjelmistoa kehitetään yhteistyössä muiden tutkimushankkeiden ja -ohjelmien kanssa entistä monipuolisemmaksi analyysivälineeksi niin, että sen avulla voidaan tarkastella metsikön puuntuotannon rinnalla muita metsän käyttömuotoja ja arvoja. Hanke tuottaa menetelmiä ja työkaluja biotalouden päätöksentekoprosesseihin metsien monitavoitteista hyödyntämistä koskevaan päätöksentekoon sen eri tasoilla. Toiminta tukee metsäbiomassojen tuotantomenetelmien kehittämistä.