Metsien aktiivisen ja monimuotoisen käytön suunnittelu – maanomistajan rajapinta maakunta- ja yleiskaavoitukseen

MetKaa

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Metsäbiotalouden tavoitteena on metsien aktiivinen, kestävä ja monipuolinen käyttö. Tulevaisuudessa metsänomistajat voivat saada tuloja puunmyynnin lisäksi luontoarvokaupasta, käyttöoikeuksien (metsästys, virkistyskäyttöreitit) tai maiseman vuokrauksesta, metsien ei-puuaineisista tuotteista, hiilensidonnasta ja terveysvaikutuksista. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää kaavoitukseen että metsäsuunnitteluun soveltuvia toimintamalleja, menetelmiä ja tekniikoita. Aluetason suunnittelutehtäviä (kuten kaavoitus ja metsäohjelmat) varten hankkeessa kehitetään metsien käytön kestävyyttä tarkastelevia ja siten biotalouden toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä tukevia vaikutusarviointeja. Kaavoituksen ja maanomistajan rajapinnalle kehitetään suunnittelukäytäntöjä, jotka tukevat biotalouden uusia liiketoimintamalleja. Vaikutusarviointien tutkimus- ja kehitystyössä hanke on kansainvälisesti verkostoitunut yli 20 Euroopan maan tutkimuslaitosten kanssa.

Hanke tukee MMM:n työtä Kansallisen metsästrategian, Suomen biotalousstrategian ja erityisesti hallituksen kärkihankkeen ”Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä” toteuttamisessa, jonka puitteissa tehdään yhteistyötä kaavoituksen ja maanomistajien rajapinnan kehittämiseksi mm. metsä-, ympäristö-, maakunta- ja kuntahallinnon sekä metsäalan eri toimijoiden kanssa. Hanke liittyy Luken vaikuttavuustavoitteisiin ”Arvoa ja kilpailukykyä kestävästi luonnonvaroista ja uusista biotuotteista” sekä ”Biotalouden uudet liiketoimintamallit ja alueiden elinvoimaisuus. Hanke on osa Metsämittari-työkalun (hanke 1300362700, Anne Tolvanen) ympärille koottua hankeryhmää. Metsämittari on kirjattu MMM:ssä Metsästrategia 2025 ekosysteemipalveluita tukevaksi hankkeeksi. ´Metsien käytön ekosysteemipalvelut´ (hanke 1300362300, Päivi Merilä) tuottaa työkaluun numeerisen tiedon ekosysteemipalveluista, ´Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveuiden yhteensovittaminen metsänhoidossa (hanke 130036200, Artti Juutinen) tuottaa tarvittavat ekosysteemipalveluiden tuotantofunktiot eri metsänkäyttöskenaarioissa. Tämä MetKaa-hanke kehittää menetelmiä Metsämittari-työkalun käytäntöön viemiselle.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on testata, voidaanko metsäsuunnittelutekniikoiden ja yhteistoiminnallisen palvelumuotoilun avulla sovittaa metsien eri käyttömuodot yhteen yhteiskunnan näkökulmasta vaikuttavammin ja maanomistajien näkökulmasta hyväksyttävämmin kuin käyttöä ohjaavilla aluevarauksilla ja niihin liittyvillä suojelumääräyksillä tai toimenpiderajoituksilla.

2 kv. ref. julkaisua
2 blogi/uutiskirje-artikkelia