Uusia tuotteita metsästä

Uusia tuotteita metsästä

Alkamispäivä

01.07.2016

Päättymispäivä

29.02.2020

Rahoittajat

Tiivistelmä

Tämä Euroopan aluekehitysrahaston tukema hanke edistää metsien kestävää ja monipuolista käyttöä ja sen tavoitteet ovat: 1) lisätä metsien ekosysteemipalveluiden monipuolista hyödyntämistä huomioimalla yhteiskunnan, yksityismetsänomistajan ja luonnontuoteyrittäjien tarpeet, 2) tuottaa tietoa puun ja muiden ekosysteemipalveluiden, erityisesti luonnontuotteiden rinnakkaisesta tuotannosta, 3) kehittää valittujen ekosysteemipalveluiden monipuolisen tuotannon tueksi Metsämittari -työkalu, joka osoittaa ekosysteemipalveluissa tapahtuvia muutoksia metsien käytön seurauksena, 4) kehittää, pilotoida ja ohjeistaa luonnontuotteet huomioivaa metsäsuunnittelua yksityismetsissä sekä 5) kehittää luonnontuotteiden tuottamisen kannattavuus- ja vaihtoehtokustannuslaskentaa. Hanke koostuu viidestä työpaketista: Työpaketti 1. Aluetason ennustemallit ja laskelmat valituille ekosysteemipalveluille, Työpaketti 2. Metsämittari -nettisovelluksen kehitystyö, Työpaketti 3. Luonnontuotteet huomioiva tilakohtainen metsäsuunnittelu, Työpaketti 4. Luonnontuotteiden inventointi-, seuranta- ja laskentamenetelmien kehittäminen ja Työpaketti 5. Osallistaminen ja tiedonvälitys. Hanke tukee lyhyellä aikavälillä alueellisten metsäohjelmien toteutusta ja yksittäisen metsänomistajan päätöksen tekoa. Pitkällä aikavälillä hanke toimii kestävän biotalouden ja aluekehityksen apuvälineenä, joka pystyy huomioimaan metsiin kohdistuvia, ajan myötä muuttuvia tarpeita ja painopisteitä. Hankkeen hyödyt konkretisoituvat sekä alueellisella että yksityismetsänomistajan tasolla. Metsämittari auttaa päätöksentekijöitä ja sidosryhmiä pohdittaessa, mitä hyötyjä metsästä halutaan ja millä käytännön toimilla nämä tuotetaan. Metsämittari tarjoaa metsäalan toimijoille mahdollisuuden tarkastella samanaikaisesti erilaisten metsänkäyttöskenaarioiden vaikutuksia puuntuotantoon ja muihin ekosysteemipalveluihin. Metsäsuunnittelijoiden ja metsänomistajien osaaminen paranee koskien luonnontuotteiden huomioimista metsäsuunnittelussa. Pilottitiloilla tehdyt laskelmat antavat alustavaa tietoa luonnontuotteiden tuottamisen kannattavuudesta yksityismetsissä ja tukevat metsänhoidon monipuolistumisen myötä luonnontuotealaa. Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus (Luke). Osatoteuttajat ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Suomen Metsäkeskus (Pohjoinen palvelualue), Oulun ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Rahoittaja: EAKR Lappi, EAKR Pohjois-Pohjanmaa. Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tämä Euroopan aluekehitysrahaston tukema hanke edistää metsien kestävää ja monipuolista käyttöä. Hanke tuottaa tietoa puun ja muiden ekosysteemipalveluiden rinnakkaisesta tuotannosta ja kehittää luonnontuotteet huomioivaa metsäsuunnittelua yksityismetsissä.

Hanke tuottaa Metsämittari-työkalun, joka osoittaa ekosysteemipalveluissa tapahtuvia muutoksia metsien käytön seurauksena.

Tiivistelmä

Tämä Euroopan aluekehitysrahaston tukema hanke edistää metsien kestävää ja monipuolista käyttöä ja sen tavoitteet ovat: 1) lisätä metsien ekosysteemipalveluiden monipuolista hyödyntämistä huomioimalla yhteiskunnan, yksityismetsänomistajan ja luonnontuoteyrittäjien tarpeet, 2) tuottaa tietoa puun ja muiden ekosysteemipalveluiden, erityisesti luonnontuotteiden rinnakkaisesta tuotannosta, 3) kehittää valittujen ekosysteemipalveluiden monipuolisen tuotannon tueksi Metsämittari -työkalu, joka osoittaa ekosysteemipalveluissa tapahtuvia muutoksia metsien käytön seurauksena, 4) kehittää, pilotoida ja ohjeistaa luonnontuotteet huomioivaa metsäsuunnittelua yksityismetsissä sekä 5) kehittää luonnontuotteiden tuottamisen kannattavuus- ja vaihtoehtokustannuslaskentaa.

Hanke koostuu viidestä työpaketista: Työpaketti 1. Aluetason ennustemallit ja laskelmat valituille ekosysteemipalveluille, Työpaketti 2. Metsämittari -nettisovelluksen kehitystyö, Työpaketti 3. Luonnontuotteet huomioiva tilakohtainen metsäsuunnittelu, Työpaketti 4. Luonnontuotteiden inventointi-, seuranta- ja laskentamenetelmien kehittäminen ja Työpaketti 5. Osallistaminen ja tiedonvälitys.

Hanke tukee lyhyellä aikavälillä alueellisten metsäohjelmien toteutusta ja yksittäisen metsänomistajan päätöksen tekoa. Pitkällä aikavälillä hanke toimii kestävän biotalouden ja aluekehityksen apuvälineenä, joka pystyy huomioimaan metsiin kohdistuvia, ajan myötä muuttuvia tarpeita ja painopisteitä. Hankkeen hyödyt konkretisoituvat sekä alueellisella että yksityismetsänomistajan tasolla. Metsämittari auttaa päätöksentekijöitä ja sidosryhmiä pohdittaessa, mitä hyötyjä metsästä halutaan ja millä käytännön toimilla nämä tuotetaan. Metsämittari tarjoaa metsäalan toimijoille mahdollisuuden tarkastella samanaikaisesti erilaisten metsänkäyttöskenaarioiden vaikutuksia puuntuotantoon ja muihin ekosysteemipalveluihin. Metsäsuunnittelijoiden ja metsänomistajien osaaminen paranee koskien luonnontuotteiden huomioimista metsäsuunnittelussa. Pilottitiloilla tehdyt laskelmat antavat alustavaa tietoa luonnontuotteiden tuottamisen kannattavuudesta yksityismetsissä ja tukevat metsänhoidon monipuolistumisen myötä luonnontuotealaa.

Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus (Luke). Osatoteuttajat ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Suomen Metsäkeskus (Pohjoinen palvelualue), Oulun ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Rahoittaja: EAKR Lappi, EAKR Pohjois-Pohjanmaa. Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.